ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව
ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නාවික හමුදා‍වට ශිෂ්‍යභට නිලධාරීන් බඳවා ගනු ලැබේ. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2018 පෙබරවාරි මස 05 .    විමසීම් - 011-2215154
වැදගත් සිදුවීම්