ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව
ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නාවික හමුදාවට ඉදුරාම නිලධාරීන් / නිලධාරීනියන් බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.   විමසීම් - 011-22151514                         ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නාවික හමුදාවේ කිමිදුම් අංශය සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ දිනවලදී සිදු කෙරේ.   විමසීම් - 011-2215162                         ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නාවික හමුදාවට නාවිකයන් බඳවා ගැනේ.   විමසීම් - 011-2215162
වැදගත් සිදුවීම්