අප අමතන්න

තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112210000
දු.ක : +94772530934

මෙහෙයුම් මැදිරිය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112212650

අධ්‍යක්‍ෂ නාවික සුභසාධක
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112212525

නැවිරුසවිය නාවික සුභසාධක අරමුදල
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112212561
වෙබ් අඩවිය : http://navirusaviya.navy.lk

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිළධාරී (බඳවා ගැනීම්)
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112215118

ටෙන්ඩර් විමසීම්
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112212327 / +94112212323
වෙබ් අඩවිය : http://tender.navy.lk

මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක: +94112212141
විද්‍යුත් තැපෑල : media@navy.lk

කොමදෝරු අධිකාරි සෞඛ්‍ය සේවා (බටහිර)
නාවික හමුදා රෝහල් සංකීර්ණය
වැලිසර
දු.ක : +94113818078
විද්‍යුත් තැපෑල : cshwest@navy.lk

ආඥාපති නාවික සහ සාගරික විද්‍යාපීඨය
නාවික තඨාකාංගණය
ත්‍රිකුණාමලය.
දු.ක: +94262222763
විද්‍යුත් තැපෑල : commandant-nma@navy.lk
වෙබ් අඩවිය : http://nma.navy.lk

සේවා වනිතා ඒකකය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක: +94112212661
විද්‍යුත් තැපෑල : sevavanitha@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ නාවික තොරතුරු තාක්ෂණ
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක: +94112215263
විද්‍යුත් තැපෑල : wac@navy.lk

නාවික හමුදාධිපති

නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක: +94112466236
විද්‍යුත් තැපෑල : cofn@navy.lk

මාණ්ඩළික ප්‍රධානී

නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක: +94 112212121
විද්‍යුත් තැපෑල : cos@navy.lk

නියෝජ්‍ය මාණ්ඩළික ප්‍රධානී

නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක :+94112212151
විද්‍යුත් තැපෑල : nhqdgo@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ‍‍‍ජෙනරාල් සෞඛය සේවා
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112424878
ෆැක්ස් : +94112396258
විද්‍යුත් තැපෑල : nhqdghs@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112436950
ෆැක්ස් : +94112436950
විද්‍යුත් තැපෑල : nhqdgce@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පුහුණු
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112430950
ෆැක්ස් : +94112392510
විද්‍යුත් තැපෑල :nhqdgt@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පුද්ගල
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112212420
ෆැක්ස් : +94112333755
විද්‍යුත් තැපෑල : nhqdgp@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් විදුලි හා විද්‍යුත්
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94 112466730
ෆැක්ස් : +94112441458
විද්‍යුත් තැපෑල : nhqdgl@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පරිපාලන
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112212460
විද්‍යුත් තැපෑල : nhqdga@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් මෙහෙයුම්
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112212151
ෆැක්ස් : +94 112441454
විද්‍යුත් තැපෑල : nhqdgo@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් ඉංජිනේරු
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112447464
ෆැක්ස් : +94112441456
විද්‍යුත් තැපෑල : nhqdge@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් (මිළදී ගැනීම් සහ සේවා)
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112334995
ෆැක්ස් : +94112447679
විද්‍යුත් තැපෑල : dgps@navy.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් සේවා
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112212501

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් මුදල්
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94112212311

ආඥාපති නැගෙනහිර නාවික පෙදෙස
නැගෙනහිර නාවික විධානය
නාවික තඨාකංගනය
ත්‍රිකුණාමළය.
දු.ක : +94262222456
ෆැක්ස් : +94262220045
විද්‍යුත් තැපෑල : comeast@navy.lk

ආඥාපති උතුරු නාවික පෙදෙස
උතුර නාවික විධානය
කන්කසන්තුරය
යාපනය
දු.ක : +94112219110
ෆැක්ස් : +94912222800
විද්‍යුත් තැපෑල : comnorth@navy.lk

ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස
බටහිර නාවික විධානය
කොළඹ වරාය
කොළඹ 01
දු.ක : +94112382931
ෆැක්ස් : +94112432929
විද්‍යුත් තැපෑල : comwest@navy.lk

ආඥාපති උතුරු මැද නාවික පෙදෙස
උතුරු මැදනාවික විධානය
තලෛයිමන්නාරම
දු.ක : +94232281038
ෆැක්ස් : +94112215900
විද්‍යුත් තැපෑල : comnorcen@navy.lk

ආඥාපති වයඹ නාවික පෙදෙස
වයඹ නාවික විධානය
මොල්ලිකුලම
දු.ක : +94112214721
ෆැක්ස් : +94112214145
විද්‍යුත් තැපෑල : comnorwest@navy.lk

ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස
දකුණු නාවික විධානය
මාගාල්ල
ගාල්ල
දු.ක : +94912213330
ෆැක්ස් : +94912239560
විද්‍යුත් තැපෑල : comsouth@navy.lk

ආඥාපති ගිණිකොන නාවික පෙදෙස
ගිණිකොන නාවික විධානය
පානම
පොතුවිල්
දු.ක: +94113818254
ෆැක්ස් : +94112217135
විද්‍යුත් තැපෑල : csena@navy.lk

ආඥාපති ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව
ස්වේච්ඡා නාවික හමුදා මූලස්ථානය
වැලිසර.
දු.ක : +0112952354
විද්‍යුත් තැපෑල : commandant-vnf@navy.lk