විශ්‍රාමික සභාපතිනියන්

ශ්‍රියා ද සිල්වා මිය

01.06.1983 to 31.10.1986

චිත්‍රා සිල්වා මිය

01.11.1986 to 31.10.1991

මොනිකා ප්‍රනාන්දු මිය

01.11.1991 to 16.11.1992

රම්‍යා සමරසේකර මිය

17.11.1992 to 27.11.1997

මානෙල් තිසේරා මිය

28.11.1997 to 31.12.2000

පර්ල් සදගිරි මිය

01.01.2001 to 31.08.2005

අශෝකා කරන්නාගොඩ මිය

01.09.2005 to 15.07.2009

මාලතී සමරසිංහ මිය

16.07.2009 to 15.01.2011

නෙලූකා දිසානායක මිය

16.01.2011 to 27.09.2012

ශ්‍රීමා කොළඔගේ මිය

28.09.2012 to 01.07.2014

ශාලිකා පෙරේරා මිය

02.07.2014 to 10.07.2015

යමුනා විජේගුණරත්න මිය

11.07.2015 to 21.08.2017

තිරුනි සින්නයියා මිය

22.08.2017 to 25.10.2017