• முக்கியமான தொடர்புகளுக்கு
 • கடற்படைத் தளபதி
 • கடற்படை பிரதானி
 • இலங்கை தொண்டர் கடற்படையின் கட்டளைத் தளபதி
 • பணிப்பாளர் நாயகம்
 • பிராந்திய தளபதிகள்.
 • கருத்துரைகள்
 • நலத்துறை
 • நெவுறு சவிய
 • ஆள்சேர்ப்பு
 • டெண்டர் விசாரணைகள்
 • ஊடகங்கள் இணைப்பாளர்
 • கடற்படை மருத்துவமனை வெலிசறை
 • கடற்படை மற்றும் கடல்சார் அகாடமி
 • சேவா வனிதா பிரிவு
 • வலை நிர்வாகம்

பணிப்பாளர் கடற்படை நலன்புரி
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே இல: +94112212512

“நெவிவிரு சவிய” நலனோம்பு நிதியம்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே இல:+94 112212561

 

சிரேஷ்ட பணிப்பாளர் ( ஆட்சேர்ப்பு)
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே இல : +94 112215118

கேள்விப் பத்திர விசாரணைகள்.
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே. இல: +94112212327 / +94112212323



மீடியா ஒருங்கிணைப்பாளர்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே. இல : +94112212141



கொமதோரு அதிகாரி சுகாதார சேவை (மேற்கு)
கடற்படை மருந்துவசாலைக் கட்டித் தொகுதி
வெலிசர
தொ.பே. இல : +94113818078



கடற்படை மற்றும் சமுத்திரவியல் கல்லூரி
கடற்படை தலைமையகம்
திருகோணமலை
தொ.பே. இல: +94262222763

 

சேவா வனிதா பிரிவு
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே. இல : +94112212661



பணிப்பாளர் கடற்படை தகவல் தொழில் நுட்பம்
கடற்படை தலைமையகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே .இல: +94112215263
மின்னஞ்சல் : wac@navy.lk

கடற்படைத் தளபதி
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே இல : +94112466236



கடற்படை பிரதானி
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே. இல : +94112212121



துணைத்  தலைமை பணியாளர் மற்றும் இலங்கை தொண்டர் கடற்படையின்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
வெலிசர
தொ.பே .இல : +0112952354



 • பணிப்பாளர் நாயகம் சுகாதார சேவைகள்
 • பணிப்பாளர் நாயகம் சிவில் இன்ஜினியரிங்
 • பணிப்பாளர் நாயகம் பயிற்சி
 • பணிப்பாளர் நாயகம் தனிப்பட்ட
 • பணிப்பாளர் நாயகம் மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல்
 • பணிப்பாளர் நாயகம் நிர்வாகம்
 • பணிப்பாளர் நாயகம் ஆபரேஷன்
 • பணிப்பாளர் நாயகம் பொறியியல்
 • பணிப்பாளர் நாயகம் சட்ட சேவை
 • பணிப்பாளர் நாயகம் (பி & எஸ்)
 • பணிப்பாளர் நாயகம் சேவை
 • பணிப்பாளர் நாயகம் (பி & எஃப்)

பணிப்பாளர் நாயகம் சுகாதார சேவை
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே. இல: +112424878


 

பணிப்பாளர் ஜனரால் சிவில் எந்திரவியல்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே.இல : +94112436950

பணிப்பாளர் நாயகம் பயிற்ச்சி
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே .இல: +94112430950



பணிப்பாளர் நாயகம் தனிப்பட்ட
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே. இல : +94112212420

பணிப்பாளர் நாயகம் மின்சார மற்றும் மின்வலு
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே.இல: +94 112466730



பணிப்பாளர் நாயகம் நிர்வாகம்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே.இல: +94112212460



பணிப்பாளர் நாயகம் நடவடிக்கை
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே. இல : +94112212151



பணிப்பாளர் நாயகம் பொறியியல்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்ப
தொ.பே.. இல : +94112447464



பணிப்பாளர் நாயகம் சட்ட சேவை
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே.இல : +94112438245



பணிப்பாளர் நாயகம்( வாங்குதல் மற்றும் சேவை)
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே. இல : +94112334995



பணிப்பாளர் நாயகம் சேவைகள்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே. இல : +94112212501



பணிப்பாளர் நாயகம் வரவு செலவு மற்றும் பணம்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே. இல: +94112212311



 • தளபதி கிழக்கு கடற்படை கட்டளை
 • தளபதி வடக்கு கடற்படை கட்டளை
 • தளபதி மேற்கு கடற்படை கட்டளை
 • தளபதி வடமத்திய கடற்படை கட்டளை
 • தளபதி வடமேல் கடற்படை கட்டளை
 • தளபதி தெற்கு கடற்படை கட்டளை
 • தளபதி தென் கிழக்கு கடற்படை கட்டளை

கட்டளைத் தளபதி கிழக்கு கடற்படைப் பிராந்தியம்
கிழக்கு கடற்படைக் கட்டளை பிராந்தியம்
கடற்படை தலைமையகம்
திருகோணமலை.
தொ.பே. இல: +94262222456



வடக்கு பிராந்திய கடற்படைத் தளபதி
வடக்கு கடற்படைக் கட்டளை பிராந்தியம்
கங்கசேன்துறை
யாழ்ப்பாணம்
தொ.பே. இல: +94112219110



மேற்கு பிராந்திய கடற்படைத் தளபதி
மேற்கு கடற்படைக் கட்டளை பிராந்தியம்
கொழும்பு துறைமுகம்
கொழும்பு 01
தொ.பே. இல: +94112382931



வடமத்திய கடற்படைப் பிராந்திய கட்டளைத் தளபதி
வடமத்திய கடற்படைக் கட்டளையை
தலை மன்னார்
தொ.பே. இல: +94232281038



வடமேல் கடற்படைப் பிராந்திய தளபதி
வடமேல் கடற்படைக் கட்டளை பிராந்தியம்
மொல்லிகுளம்
தொ.பே. இல: +94112214721



கட்டளைத் தளபதி தெற்கு கடற்படைப் பிரதேசம்
தேற்கு கடற்படைப் பிரதேசம்
மாகால்ல
காலி
தொ.பே.இல : +94912213330



தென்கிழக்கு கடற்படைப் பிராந்திய கட்டளைத் தளபதி
தென்கிழக்கு கடற்படைப் கட்டளை பிராந்தியம்
பானம
பொத்துவில்
தொ.பே. இல: +94113818254



கருத்துரைகள்