இலங்கை நிரந்தர கடற்படை நேரடித் தெரிவு (ஆண்/பெண்) அதிகரிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.   விசாரணைகளுக்கு-011- 2215154                         இலங்கை நிரந்தர கடற்படை சுழியோடி வீரர்களை ஆட்சேர்ப்பதற்கான நேர்முக பரீட்சைகள் தற்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.   விசாரணைகளுக்கு - 011-2215162                         இலங்கை நிரந்தர கடற்படை வீரர்களை ஆட்சேர்ப்பதற்கான நேர்முகபரீட்சைகள்தற்பொழுது நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன.   விசாரணைகளுக்கு - 011-2215162
சமீபத்திய செய்திகள்