தொடர்பு கொள்ள

தகவல் மையம்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே இல: +94112210000
தொ.பே இல: +94772530934

செயல்பாடுகள் அறை
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே இல: +94112212650

பணிப்பாளர் கடற்படை நலன்புரி
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே இல: +94112212525
மின்னஞ்சல் : dnw@navy.lk

“நெவுறு சவிய” நலனோம்பு நிதியம்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே இல: +94112212561
மின்னஞ்சல் : navirusaviya@navy.lk
இணையத்தளம் : http://navirusaviya.navy.lk

சிரேஷ்ட பணிப்பாளர் ( ஆட்சேர்ப்பு)
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே இல : +94112215118
மின்னஞ்சல் : nhqssorec@navy.lk

கேள்விப் பத்திர விசாரணைகள்.
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல: +94112212327 / +94112212323
மின்னஞ்சல் : procurementinquiries@navy.lk
இணையத்தளம் :
http://tender.navy.lk

ஊடகங்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112212141
மின்னஞ்சல் : media@navy.lk

கொமதோரு அதிகாரி சுகாதார சேவை (மேற்கு)
கடற்படை மருந்துவசாலைக் கட்டித் தொகுதி
வெலிசர
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94113818078
மின்னஞ்சல் : cshwest@navy.lk

கடற்படை மற்றும் சமுத்திரவியல் கல்லூரி
கடற்படை தலைமையகம்
திருகோணமலை
இலங்கை
தொ.பே. இல: +94262222763
மின்னஞ்சல் : commandant-nma@navy.lk
இணையத்தளம் : http://nma.navy.lk

சேவா வனிதா பிரிவு
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112212661
மின்னஞ்சல் : sevavanitha@navy.lk

பணிப்பாளர் கடற்படை தகவல் தொழில் நுட்பம்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே .இல: +94112215263
மின்னஞ்சல் : wac@navy.lk

கடற்படைத் தளபதி

கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே இல : +94112466236
தொலைநகல் : +94 112542530
மின்னஞ்சல் : cofn@navy.lk

கடற்படை பிரதானி

கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112212121
தொலைநகல் : +94 11245142
மின்னஞ்சல் : cos@navy.lk

துணைத் தலைமை பணியாளர்

கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112212151
தொலைநகல் : +94 112441454
மின்னஞ்சல் : nhqdgo@navy.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் சுகாதார சேவைகள்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112424878
தொலைநகல் : +94112396258
மின்னஞ்சல் : nhqdghs@navy.lk

பணிப்பாளர் ஜனரால் சிவில் எந்திரவியல்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112436950
தொலைநகல் : +94112436950
மின்னஞ்சல் : nhqdgce@navy.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் பயிற்ச்சி
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112430950
தொலைநகல் : +94112392510
மின்னஞ்சல் :nhqdgt@navy.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் தனிப்பட்ட
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112212420
தொலைநகல் : +94112333755
மின்னஞ்சல் : nhqdgp@navy.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் மின் மற்றும் மின்னணு
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112466730
தொலைநகல் : +94112441458
மின்னஞ்சல் : nhqdgl@navy.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் நிர்வாகம்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112212460
மின்னஞ்சல் : nhqdga@navy.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் நடவடிக்கை
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112212151
தொலைநகல் : +94 112441454
மின்னஞ்சல் : nhqdgo@navy.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் பொறியியல்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112447464
தொலைநகல் : +94112441456
மின்னஞ்சல் : nhqdge@navy.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் (வாங்குதல் மற்றும் சேவைகள்)
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112334995
தொலைநகல் : +94112447679
மின்னஞ்சல் : dgps@navy.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் சேவைகள்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112212501
மின்னஞ்சல் : nhqdgs@navy.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் வரவு செலவு மற்றும் பணம்
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112212311

கட்டளைத் தளபதி கிழக்கு கடற்படைப் பிராந்தியம்
கிழக்கு கடற்படைக் கட்டளை பிராந்தியம்
கடற்படை தலைமையகம்
திருகோணமலை.
இலங்கை
தொலைநகல் : +94262220045
மின்னஞ்சல் : comeast@navy.lk

வடக்கு பிராந்திய கடற்படைத் தளபதி
வடக்கு கடற்படைக் கட்டளை பிராந்தியம்
கங்கசேன்துறை
யாழ்ப்பாணம்
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112219110
தொலைநகல் : +94912222800
மின்னஞ்சல் : comnorth@navy.lk

மேற்கு பிராந்திய கடற்படைத் தளபதி
மேற்கு கடற்படைக் கட்டளை பிராந்தியம்
கொழும்பு துறைமுகம்
கொழும்பு 01
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112382931
தொலைநகல் : +94112432929
மின்னஞ்சல் : comwest@navy.lk

வடமத்திய கடற்படைப் பிராந்திய கட்டளைத் தளபதி
வடமத்திய கடற்படைக் கட்டளையை
தலை மன்னார்
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94232281038
தொலைநகல் : +94112215900
மின்னஞ்சல் : comnorcen@navy.lk

வடமேல் கடற்படைப் பிராந்திய தளபதி
வடமேல் கடற்படைக் கட்டளை பிராந்தியம்
மொல்லிகுளம்
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94112214721
தொலைநகல் : +94112214145
மின்னஞ்சல் : comnorwest@navy.lk

கட்டளைத் தளபதி தெற்கு கடற்படைப் பிரதேசம்
தேற்கு கடற்படைப் பிரதேசம்
மாகால்ல
காலி
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94912213330
தொலைநகல் : +94912239560
மின்னஞ்சல் : comsouth@navy.lk

தென்கிழக்கு கடற்படைப் பிராந்திய கட்டளைத் தளபதி
தென்கிழக்கு கடற்படைப் கட்டளை பிராந்தியம்
பானம
பொத்துவில்
இலங்கை
தொ.பே. இல : +94113818254
தொலைநகல் : +94112217135
மின்னஞ்சல் : csena@navy.lk

இலங்கை தொண்டர் கடற்படையின் தளபதி
தொண்டர் கடற்படை தலைமயைகம்
வெலிசர
இலங்கை
தொ.பே. இல : +0112952354
மின்னஞ்சல் : commandant-vnf@navy.lk