අයදුම්පත් දැන් කැඳවනු ලබයි

“ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නාවික හමුදාවේ ශිෂ්‍යභට නිලධාරින්/ නිලධාරිනියන්ගේ පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් දැන් කැඳවනු ලබන අතර අ.පො.ස (උ/ පෙළ) සමත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රෙව්ශය සඳහා අවම සුදුසුකම් ලබා ඇති පුද්ගලයින් හට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැක.”

  • ශිෂ්‍යභට නිලධාරීන්/නිලධාරිනියන් (නිත්‍ය)

    කාරණය අයදුම් පත්‍රය ගැසට් පත්‍රය දැන් අයදුම් කරන්න
    ශිෂ්‍යභට නිලධාරීන්/නිලධාරිනියන් (නිත්‍ය)
  • ශිෂ්‍යභට නිලධාරීන් (නිත්‍ය /ස්වේච්ඡා )