මාළිමා සත්කාරක සේවාව

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධන මාවත සහ විභව අවස්ථා ප්‍රාග්ධනය කරමින් “මලීමා සත්කාරක සේවා” දියත් කරන ලදී.”.

තල්මසුන් නැරඹීම

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ "ලංකාවේ කුමාරි" මගී යාත්‍රාව "තල්මසුන් නැරඹීමේ ව්‍යාපෘතිය දියත් කරමින් නව ගමනක් ආරම්භ කළේය.

නාවික යාත්‍රා තැනීමේ අංගනය

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිත්‍ය සහ ස්වේච්ඡා බළකායේ සියලුම නිලයන් සඳහා පිරිනැමෙන පදක්කම්

නාවික කෞතුකාගාරය

නාවික කෞතුකාගාරය, ඉන්දියන් සාගරයේ මායිම් දිගේ සමෘද්ධිමත් වූ සමුද්‍ර බලයේ මහිමය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පුළුල් මාර්ගෝපදේශයක් වන අතර එය ත්‍රිකුණාමලයේ ඓතිහාසික නාවික තටාකාංගනය තුළ පිහිටා ඇත.