පදක්කම්

පරම වීර විභූෂණය (PWV)
පරම වීර විභූෂණය (PWV)
වීරෝධාර විභූෂණය
වීරෝධාර විභූෂණය
වීර වික්‍රම විභූෂණය (WWV)
වීර වික්‍රම විභූෂණය (WWV)
රණ වික්‍රම පදක්කම (RWP)
රණ වික්‍රම පදක්කම (RWP)
රණ ශූර පදක්කම(RSP)
රණ ශූර පදක්කම (RSP)
විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණය (VSV)
විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණය (VSV)
උත්තම සේවා පදක්කම (USP)
උත්තම සේවා පදක්කම (USP)
විදේශ සේවා පදක්කම (VSP)
විදේශ සේවා පදක්කම (VSP)
ශ්‍රී ලංකා ජනරජ සන්නද්ධ සේවා පදක්කම (1972)
ශ්‍රී ලංකා ජනරජ සන්නද්ධ සේවා පදක්කම (1972)
‍ශ්‍රී  ලංකා නාවික හමුදා 50 වන සැමරුම් පදක්කම (2000)
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා 50 වන සැමරුම් පදක්කම (2000)
ශ්‍රී  ලංකා නාවික හමුදා 25 වන සැමරුම් පදක්කම (1975)
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා 25 වන සැමරුම් පදක්කම (1975)
ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දීර්ඝ සේවා පදක්කම (1968)
ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දීර්ඝ සේවා පදක්කම (1968)
ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දීර්ඝ සේවා පදක්කම (1979)
ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දීර්ඝ සේවා පදක්කම (1979)
ජනාධ්පති පදවි ප්‍රාප්ත පදක්කම (1978)
ජනාධ්පති පදවි ප්‍රාප්ත පදක්කම (1978)
50 වන නිදහස් දින සැමරුම් පදක්කම
50 වන නිදහස් දින සැමරුම් පදක්කම
දේශ පුත්‍ර සම්මානය
දේශ පුත්‍ර සම්මානය
ප්‍රසංශනීය සේවා පදක්කම
සේවාභිමානී පදක්කම
ප්‍රසංශනීය සේවා පදක්කම
සේවා පදක්කම
නැගෙනහිර මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම
නැගෙනහිර මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම
උතුරු මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම
උතුරු මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම
උතුරු නැ‍‍ගෙන හිර මෙහෙයුම් පදක්කම
උතුරු නැ‍‍ගෙන හිර මෙහෙයුම් පදක්කම
පුර්ණ භූමි පදක්කම
පුර්ණ භූමි පදක්කම
වඩමාරච්චි මෙහෙයුම් පදක්කම
වඩමාරච්චි මෙහෙයුම් පදක්කම
රිවිරැස මෙහෙයුම් සේවා පදක්කම
රිවිරැස මෙහෙයුම් සේවා පදක්කම
ප්‍රසංශනීය සේවා විභූෂණය
ප්‍රසංශනීය සේවා විභූෂණය
ප්‍රසංශනීය සේවා පදක්කම
ප්‍රසංශනීය සේවා පදක්කම
ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා පදක්කම
ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා පදක්කම