දැක්ම, මෙහෙවර හා කාර්යභාරය

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවට අයත් සාගරික සම්පත් ආරක්ෂා කරමින් එහි ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරනු වස් නොගැඹුරු සහ ගැඹුරු දියඹෙහිද අභියෝගයන්ට මුහුණ දිය හැකි ශක්තිමත් නාවික හමුදාවක් ලෙස වර්ධනය වීම.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම පිණිස අවශ්‍ය අවි, උපකරණ සහිතව නිසි පුහුණුව ලබමින්, සාගරික සම්පත් ආරක්ෂා කරමින් මහ මුහුදේ ආධිපත්‍යය රැකගත හැකි නාවික හමුදාවක් බවට පත් වීම.

කාර්ය භාරය

රටක නාවික හමුදාව නියුක්ත වන මෙහෙයුම්වල ස්වභාවය විශාල පරාසයක විහිදී යයි. එය එක් විටක යුද මෙහෙයුමක් වන අතර තවත් විටෙක මානුෂීය හෙහෙයුමක් හෝ විපතටපත්වූවන් ගලවාගෙන සහන සැලසීමේ ක්‍රියාදාමයන් විය හැක. මෙහෙයුම් වල මෙම පුලුල් සන්තතිය මෙහෙයුම් ස්වභාවය අනුව අවශ්‍ය කරන සුවිශේෂී කාර්යභාරයන් ලෙස වර්ග කල හැක. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව යුධමය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහ සාමයික ලෙසින් තුන් ආකාරයක ප්‍රධාන මෙහෙයුම් වල නියැලේ.