විශ්‍රාමික නාවික හමුදාපතිවරු

කපිතාන් ඩබ්ඊ බෑන්ක්ස්
කපිතාන්
ඩබ්ඊ බෑන්ක්ස්
09.12.1950 සිට 25.11.1951
කපිතාන් අයිආර්එස් බ්‍රවුන්
කපිතාන්
අයිආර්එස් බ්‍රවුන්
26.11.1951 සිට 14.06.1953
කොමදෝරු පීඑම්බී චාවෙස්
කොමදෝරු
පීඑම්බී චාවෙස්
15.06.1953 සිට 11.07.1955
රියර් අද්මිරාල් සීආර්එම් ද මෙල්
රියර් අද්මිරාල්
සීආර්එම් ද මෙල්
12.07.1955 සිට 15.11.1960
රියර් අද්මිරාල් ආර් කදිරගාමර්
රියර් අද්මිරාල්
ආර් කදිරගාමර්
16.11.1960 සිට 30.06.1970
රියර් අද්මිරාල් ඩීවී හන්ටර්
රියර් අද්මිරාල්
ඩීවී හන්ටර්
01.07.1970 සිට 31.05.1973
රියර් අද්මිරාල් බීඩී ගුණසේකර
රියර් අද්මිරාල්
බීඩී ගුණසේකර
01.06.1973 සිට 31.05.1979
රියර් අද්මිරාල් ඒඩබ්එච් පෙරේරා
රියර් අද්මිරාල්
ඒඩබ්එච් පෙරේරා
01.06.1979 සිට 31.05.1983
වයිස් අද්මිරාල් ඒඑච්ඒ ද සිල්වා
වයිස් අද්මිරාල්
ඒඑච්ඒ ද සිල්වා
01.06.1983 සිට 31.10.1986
රියර් අද්මිරාල් එච්ඒ සිල්වා
රියර් අද්මිරාල්
එච්ඒ සිල්වා
01.11.1986 සිට 31.10.1991
අද්මිරාල් ඩබ්ඩබ්ඊසී ප්‍රනාන්දු
අද්මිරාල්
ඩබ්ඩබ්ඊසී ප්‍රනාන්දු
01.11.1991 සිට 16.11.1992
අද්මිරාල් ඩීඒඑම්ආර් සමරසේකර
අද්මිරාල්
ඩීඒඑම්ආර් සමරසේකර
16.11.1992 සිට 26.01.1997
අද්මිරාල් ඒච්සීඒසී තිසේරා
අද්මිරාල්
ඒච්සීඒසී තිසේරා
27.01.1997 සිට 31.12.2000
අද්මිරාල් ඩීඑබ්කේ සඳගිරි
අද්මිරාල්
ඩීඑබ්කේ සඳගිරි
01.01.2001 සිට 01.09.2005
අද්මිරාල් ඩබ්කේජේ කරන්නාගොඩ
අද්මිරාල්
ඩබ්කේජේ කරන්නාගොඩ
01.09.2005 සිට 14.07.2009
අද්මිරාල් ටීඑස්ජී සමරසිංහ
අද්මිරාල්
ටීඑස්ජී සමරසිංහ
15.07.2009 සිට 14.01.2011
අද්මිරාල් ඩීඩබ්ඒඑස් දිසානායක
අද්මිරාල්
ඩීඩබ්ඒඑස් දිසානායක
15.01.2011 සිට 26.09.2012
අද්මිරාල් ජේඑස්කේ කොළඹගේ
අද්මිරාල්
ජේඑස්කේ කොළඹගේ
27.09.2012 සිට 30.06.2014
අද්මිරාල් එස්ඒඑම්ජේ පෙරේරා
අද්මිරාල්
එස්ඒඑම්ජේ පෙරේරා
01.07.2014 සිට 10.07.2015
අද්මිරාල් ආර්සී විජේගුණරත්න
අද්මිරාල්
ආර්සී විජේගුණරත්න
11.07.2015 සිට 22.08.2017
අද්මිරාල් ටීජේඑල් සිංනයියා
අද්මිරාල්
ටීජේඑල් සිංනයියා
22.08.2017 සිට 25.10.2017
අද්මිරාල් එස්එස් රණසිංහ
අද්මිරාල්
එස්එස් රණසිංහ
26.10.2017 සිට 31.12.2018
අද්මිරාල් කේකේවීපීඑච් ද සිල්වා
අද්මිරාල්
කේකේවීපීඑච් ද සිල්වා
01.01.2019 සිට 15.07.2020