සේවා වනිතා

ශ්‍රියා ද සිල්වා මිය

ශ්‍රියා ද සිල්වා මිය

01.06.1983 to 31.10.1986
චිත්‍රා සිල්වා මිය

චිත්‍රා සිල්වා මිය

01.11.1986 to 31.10.1991
මොනිකා ප්‍රනාන්දු මිය

මොනිකා ප්‍රනාන්දු මිය

01.11.1991 to 16.11.1992
රම්‍යා සමරසේකර මිය

රම්‍යා සමරසේකර මිය

17.11.1992 to 27.11.1997
මානෙල් තිසේරා මිය

මානෙල් තිසේරා මිය

28.11.1997 to 31.12.2000
පර්ල් සදගිරි මිය

පර්ල් සදගිරි මිය

01.01.2001 to 31.08.2005
අශෝකා කරන්නාගොඩ මිය

අශෝකා කරන්නාගොඩ මිය

01.09.2005 to 15.07.2009
මාලතී සමරසිංහ මිය

මාලතී සමරසිංහ මිය

16.07.2009 to 15.01.2011
නෙලූකා දිසානායක මිය

නෙලූකා දිසානායක මිය

16.01.2011 to 27.09.2012
ශ්‍රීමා කොළඔගේ මිය

ශ්‍රීමා කොළඔගේ මිය

28.09.2012 to 01.07.2014
ශාලිකා පෙරේරා මිය

ශාලිකා පෙරේරා මිය

02.07.2014 to 10.07.2015
යමුනා විජේගුණරත්න මිය

යමුනා විජේගුණරත්න මිය

11.07.2015 to 21.08.2017
තිරුනි සින්නයියා මිය

තිරුනි සින්නයියා මිය

22.08.2017 to 25.10.2017
සන්ධ්‍යා රණසිංහ මිය

සන්ධ්‍යා රණසිංහ මිය

26.10.2017 to 31.12.2018
අරුන්දතී උදිතමාලා ජයනෙත්ති මිය

අරුන්දතී උදිතමාලා ජයනෙත්ති මිය

01.01.2019 to 15.07.2020
පසුගිය පුවත්