கடந்த தளபதிகள்

கெப்டன் டப்.ஈ பேன்க்ஸ
09.12.1950 To 25.11.1951
கெப்டன் ஜே. ஆர். எஸ் பிரவுன்ஸ
26.11.1951 To 14.06.1953
கொமதோரு பீ.எம்.பீ சாவேஸ
15.06.1953 To 11.07.1955
ரியர் அத்மிரால் ஜீ.ஆர்.எம். த மெல
12.07.1955 To 15.11.1960
ரியர் அத்மிரால் .ஆர்.கதிரகாமர
16.11.1960 To 30.06.1970
ரியர் அத்மிரால் .டீ.வீ ஹன்டர
01.07.1970 To 31.05.1973
ரியர் அத்மிரால் .டீ.பீ குனசேகர
01.06.1973 To 31.05.1979
ரியர் அத்மிரால் ஏ.டப்.எச் பெரேரா
01.06.1979 To 31.05.1983
வைஸ் அத்மிரால் ஏ.எச்,ஏ.த.சில்வா
01.06.1983 To 31.10.1986
அட்மிரல் எச் ஏ சில்வா
01.11.1986 To 31.10.1991
அட்மிரல் பெர்னாண்டோ டப்டப்ஈசீ.
01.11.1991 To 16.11.1992
அட்மிரல் டி.ஏ.எம்.ஆர். சமரசேகரவிஎஸ்வி
16.11.1992 To 26.01.1997
அட்மிரல் எச்.சி.ஏ.சி. திசேரா
27.01.1997 To 31.12.2000
அத்மிரால் டீ.டப்.கே. சந்தகிரி
01.01.2001 To 01.09.2005
அத்மிரால் டப்.கே.ஜே கரன்னாகொட
01.09.2005 To 14.07.2009
அத்மிரால் டீ.எஸ்.ஜீ சமரவீர
15.07.2009 To 14.01.2011
அத்மிரால் டீ.டப்.ஏ.எஸ்.திசானாயக
15.01.2011 To 26.09.2012
அத்மிரால் ஜே.எஸ்.கே. கொழம்பகே
27.09.2012 To 30.06.2014
அத்மிரால் .எஸ்.ஏ.எம்.ஜே பெரேரா
01.07.2014 To 10.07.2015
அட்மிரல் ஆர்.சி விஜேகுனரத்ன
11.07.2015 To 22.08.2017
அட்மிரல் ட்ரவிஸ் சின்னய்யா
22.08.2017 To 25.10.2017
அட்மிரல் எஸ்.எஸ். ரணசிங்க
26.10.2017 To 31.12.2018
அட்மிரல் கே.கே.வி.பி.எச் த சில்வா
01.01.2019 To 15.07.2020
அட்மிரல் நிஷாந்த உலுகெதென்ன
16.07.2020 To 18.12.2022