போர் வீரர்கள்

Lieutenant

MSDK Gunawardana

NRX0701

Leading Rate

MNV Samarasinghe

XS15200

Petty Officer

PPS Palitha

EE10340

Leading Rate

HGA Indika

SC13310

Leading Rate

DSP Wanniarchchi

XS9834

Leading Rate

IPN Kusumsiri

LR15127

Leading Rate

GPG Indika

XS12903

Petty Officer

WKS Chandralal

XS8548

Leading Rate

PH Somasiri

SC13836

Leading Rate

KGH Priyakumara

XP14281

Petty Officer

WLADSP Weerasoriya

VA2558

Leading Rate

KS Rajapaksha

XS13515

Lieutenant Commander

MS Abeynayake

NRX0506

Leading Rate

KD Pathmasiri

SM12835

Petty Officer

EMKGN Ekanayake

EE6876