போர் வீரர்கள்

Leading Rate

S Kaluarachchi

XS9717

Leading Rate

MPL Senadeera

EE15822

Leading Rate

DMSB Dahanayake

XS23428

Leading Rate

BWGSK Nillemulla

XC22400

Leading Rate

PLR Kularathna

XS15945

Leading Rate

IPCS Bandara

VA4283

Able Rate

PW Nandasinghe

XP20332

Able Rate

JMS Banda

VA55372

Ordinary

ULAUK Liyanaarachchi

XP29858

Ordinary

JAN Jayasinghe

XP29835

Able Rate

EMPMR Kumara

XS29434

Leading Rate

RMUB Ariyarathne

XP18784

Ordinary

DMSK Dissanayaka

XP28111

Leading Rate

KPGS Senarathne

ED12277

Able Rate

HMMK Herath

XP18573