போர் வீரர்கள்

Leading Rate

CMT Chandrakumara

VA4275

Leading Rate

GMC Bandara

XP23003

Petty Officer

RIBRA Bandara

XS16253

Able Rate

KBSA Weragama

XS25632

Leading Rate

JAM Jayasinghe

XS16795

Leading Rate

EMBS Bandara

XP24691

Able Rate

RMIN Bandara

XS29803

Lieutenant

NAMB Neththasinghe

NRX1368

Leading Rate

AANS Kumara

XS19755

Ordinary

GWI Niroshan

XS29394

Leading Rate

MWGSS Somarathne

EE28783

Able Rate

R Ruwan

XS13594

Leading Rate

WGP Nandasiri

VA55105

Leading Rate

PHSR Gunapala

XP19309

Chief Petty Officer

P Paranawithana

XS11102