போர் வீரர்கள்

Leading Rate

CJ Athukorala

EE38113

Leading Rate

WMT Welivita

EE36026

Leading Rate

WDN Wijesooriya

LR33366

Leading Rate

K Chandrepala

XH31884

Leading Rate

M Danapala

XP24412

Chief Petty Officer

HN Subasinghe

XS15199

Leading Rate

SPN Fernando

XP37884

Leading Rate

MP Premasiri

VA57598

Leading Rate

CK Alagalla

VA58279

Leading Rate

HGM Premakumara

XS35506

Lieutenant Commander

RA Paranavithana

NRX1343

Petty Officer

AGCN Perera

XS18075

Petty Officer

HWMC Dilruk

XS16026

Leading Rate

TPN Jayasinghe

XS16447

Leading Rate

SR Rupasinghe

XS26619