இலட்சினை

வேகம் தாக்குதல் குண்டூசி
நீர்தளம் போர் தாலி
தொழில் நூட்பட தாலி
புகழ்தல் தாலி
சிழி ஓடு தாலி
குண்டு கற்றல் தாலி
பெரா குழு தாலி
சிசேட படகுகள் குழு தாலி
கடற்படை ஒழுக்க நெறி பாதுகாப்பு