பதக்கங்கள்

பரம வீர விபூஷனய (PWV)
வீரோதார விபூஷனய (WV)
வீர விக்கிரம விபூஷனய (WWV)
ரண விக்கிரம பதக்கம (RWP)
ரண சூர பதக்கம (RSP)
விசிஷ்ட சேவா விபூஷனய (VSV)
உத்தம சேவா பதக்கம (USP)
விதேஷ சேவா பதக்கம (VSP)
இலங்கை குடியரசு இராணுவ சேவைகள் பதக்கம் (1972)
இலங்கை கடற்படையின் 50வது ஆண்டு நிறைவு பதக்கம் (2000)
இலங்கை கடற்படையின் 25வது ஆண்டு நிறைவு பதக்கம் (1975)
இலங்கை ஆயுத சேவைகளின் நீண்ட கால சேவை விருது(1968)
Ceylon Armed Services Inauguration Medal - 1956
சேவாபிமானி பதக்கம்
Ceylon Armed Services Inauguration Medal - 1956
சேவை பதக்கம்
இலங்கை ஆயுதப் படை நீண்ட கால சேவை விருது (1979)
ஜனாதிபதி பதவியேற்பு பதக்கம் (1978)
50வது சுதந்திர ஆண்டுவிழா நினைவு பதக்கம்
தேச புத்திர சம்மாணய
கிழக்கு மனிதாபிமான நடவடிக்கை பதக்கம்
வடக்கு மனித நடவடிக்கை பதக்கம்
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு நடவடிக்கை பதக்கம்
பூர்ணபூமி பதக்கம்
வடமாரச்சி நடவடிக்கை பதக்கம்
ரிவிரெச மெஹெயும
பிரசன்சனீய சேவா விபூஷனய
பிரசன்சனீய சேவா பதக்கம
பிரசன்சனீய சேவா பதக்கம