கடந்த தளபதிகள்

கெப்டன் டப்.ஈ பேன்க்ஸ
09.12.1950 இருந்து 25.11.1951 வரை
கெப்டன் ஜே. ஆர். எஸ் பிரவுன்ஸ
26.11.1951 இருந்து 14.06.1953 வரை
கொமதோரு பீ.எம்.பீ சாவேஸ
15.06.1953 இருந்து 11.07.1955 வரை
ரியர் அத்மிரால் ஜீ.ஆர்.எம். த மெல
12.07.1955 இருந்து 15.11.1960 வரை
ரியர் அத்மிரால் .ஆர்.கதிரகாமர
16.11.1960 இருந்து 30.06.1970 வரை
ரியர் அத்மிரால் .டீ.வீ ஹன்டர
01.07.1970 இருந்து 31.05.1973 வரை
ரியர் அத்மிரால் .டீ.பீ குனசேகர
01.06.1973 இருந்து 31.05.1979 வரை
ரியர் அத்மிரால் ஏ.டப்.எச் பெரேரா
01.06.1979 இருந்து 31.05.1983 வரை
வைஸ் அத்மிரால் ஏ.எச்,ஏ.த.சில்வா
01.06.1983 இருந்து 31.10.1986 வரை
அட்மிரல் எச் ஏ சில்வா
01.11.1986 இருந்து 31.10.1991 வரை
அட்மிரல் பெர்னாண்டோ டப்டப்ஈசீ.
01.11.1991 இருந்து 16.11.1992 வரை
அட்மிரல் டி.ஏ.எம்.ஆர். சமரசேகரவிஎஸ்வி
16.11.1992 இருந்து 26.01.1997 வரை
அட்மிரல் எச்.சி.ஏ.சி. திசேரா
27.01.1997 இருந்து 31.12.2000 வரை
அத்மிரால் டீ.டப்.கே. சந்தகிரி
01.01.2001 இருந்து 01.09.2005 வரை
அத்மிரால் டப்.கே.ஜே கரன்னாகொட
01.09.2005 இருந்து 14.07.2009 வரை
அத்மிரால் டீ.எஸ்.ஜீ சமரவீர
15.07.2009 இருந்து 14.01.2011 வரை
அத்மிரால் டீ.டப்.ஏ.எஸ்.திசானாயக
15.01.2011 இருந்து 26.09.2012 வரை
அத்மிரால் ஜே.எஸ்.கே. கொழம்பகே
27.09.2012 இருந்து 30.06.2014 வரை
அத்மிரால் .எஸ்.ஏ.எம்.ஜே பெரேரா
01.07.2014 இருந்து 10.07.2015 வரை
அட்மிரல் ஆர்.சி விஜேகுனரத்ன
11.07.2015 இருந்து 22.08.2017 வரை
அட்மிரல் ட்ரவிஸ் சின்னய்யா
22.08.2015 இருந்து 25.10.2017 வரை
அட்மிரல் எஸ்.எஸ். ரணசிங்க
26.10.2017 இருந்து 31.12.2018 வரை
அட்மிரல் கே.கே.வி.பி.எச் த சில்வா
01.01.2019 இருந்து 15.07.2020 வரை