சேவா வனிதா

திருமதி சிரியாத சில்வா

01.06.1983 இருந்து 31.10.1986

திருமதி சிரித்தா சில்வா

01.11.1986 இருந்து 31.10.1991

திருமதி மொனிகா பிரனாண்டு

01.11.1991 இருந்து 16.11.1992

திருமதி ரம்மியா சமரசேகர சில்வா

17.11.1992 இருந்து 27.11.1997

திருமதி மானெல் திசேரா

28.11.1997 இருந்து 31.12.2000

திருமதி பர்ல் சந்தகிரி

01.01.2001 இருந்து 31.08.2005

திருமதி அசோகா கரன்னாகொட

01.09.2005 இருந்து 15.07.2009

திருமதி மாலதி சமரசிங்க

16.07.2009 இருந்து 15.01.2011

திருமதி நெலூகா திசானாயக

16.01.2011 இருந்து 27.09.2012

திருமதி சிரிமா கொழும்புகே

28.09.2012 இருந்து 01.07.2014

திருமதி சாலிகா பெரேரா

02.07.2014 இருந்து 10.07.2015

திருமதி. யமுனா விஜேகுனரத்ன

11.07.2015 இருந்து 21.08.2017

திருமதி திருனி சின்னய்யா

22.08.2017 இருந்து 25.10.2017

திருமதி சந்தியா ரணசிங்கய

26.10.2017 இருந்து 31.12.2018

திருமதி அருந்ததி உதிதமாலா ஜயநெத்தி

01.01.2019 இருந்து 15.07.2020
கடற்படை சேவா வனிதா பிரிவின் மற்றொரு சமூக சேவை

கடற்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி மற...

2021-03-23 Read more