දිවිදුන් විරුවන්

බල නැවි

අයිඒජේආර ඩයස්

EE6158

Sub Lieutenant

ඩීවයි ලියනාරච්චි

NRS0590

බල නැවි

ඒපී අතුකෝරළ

XS9662

නායක නැවි

යුජීආර් බණ්ඩාර

VA1931

බල නැවි

ඒ දහනායක

XS9821

බල නැවි

එන්ඩීසි චූලදන්ත

EE9956

නායක නැවි

ඊඒ සරත්චන්ද්‍ර

XP8675

නායක නැවි

සීඑල් සමන්තිලක

XP11137