ප්‍රමුඛ

දිවිදුන්

 දිවිදුන්  විරුවන්
ඉතිරිව සිටිනා අප ලෙස වයසට නොම පැමිණෙති ඔහු ලොව කිසිදා. කාලය හමුවේ නොමියෙති දිරුමට නොම පිරිහෙති ඔහු වසර නිසා. හිරු බැස යද්දී හිරු පායද්දී අප සැම සිහිපත් කරමු ඔවුන්...!
විරුවන්ගේ තොරතුරු

අපගේ නෞකා

නාවික හමුදාවේ නෞකා සමූහය ගැඹුරු මුහුදු ආවේක්ෂණ නෞකාවන්ගේ සිට වෙරලබඩ මුර යාත්‍රා දක්වා වූ පරාසයක නෞකා හා යාත්‍රාවන්ගෙන් සමන්විත වන අතර, දිවයින වටා ආරක්ෂිත සහ සුරක්ෂිත සාගර කලාපයක් පවත්වාගෙන යමින් ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් නාවික හමුදා නෞකා සමූහය කාර්යක්ෂමවයොදවනු ලබයි. නාවික හමුදාවේ නෞකා සහ යාත්‍රාවන්ගේ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවය සහතික කිරීම වෙනුවෙන් සියලු නවීන තාක්ෂණික පහසුකම් සහිත නෞකා අලුත්වැඩියා වැඩපල තුල කාර්ය මණ්ඩලය සතියේ දින 7 තුල පැය 24 ආවරණය වන පරිදි සේවය කරනු ලබයි.

සමුද්‍රීය මෙහෙයුම්

...

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව දේශයේ ජාතික ආරක්‍ෂාව සහතික කිරීම වෙනුවෙන් සමුද්‍රීය මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලබන අතර, නාවික හමුදාව සිදුකරනු ලබන එම සමුද්‍රීය මෙහෙයුම් සඳහා; ජාත්‍යන්තර සමුද්‍රීය අපරාධ වැළැක්වීමේ මෙහෙයුම්, තීරණාත්මක වැදගත්කමක් සහිත සමුද්‍රීය යටිතල පහසුකම් / සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම, සෙවීම් හා මුදාගැනීමේ මෙහෙයුම් සහ මානුෂීය ආධාර සහ ආපදා සහන මෙහෙයුම් ආදිය ඇතුළත් වේ.


වැඩිදුර කියවන්න

SLN image

විශේෂ යාත්‍රා බලඝණය

"විශේෂ යාත්‍රා බලඝණය" න්‍යායාත්මකව සහ ප්‍රායෝගිකව ගොඩබිම මුහුද හෝ ගුවනේ සිට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ හා ජලතරණ මෙහෙයුම් සිදුකිරීමේ නිපුණත්වය සහිත, සාම්ප්‍රදායික හා සාම්ප්‍රදායික නොවන ඕනෑම අභියෝගයක් ජයගතහැකි විශේෂ බලඝනයකි.

SLN image

ක්‍ෂණික ක්‍රියාකාරී යාත්‍රා බලඝණය

"ක්‍ෂණික ක්‍රියාකාරී යාත්‍රා බලඝණය" ගංඟා ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් සහ වෙරළාශ්‍රිත ජලතරණ මෙහෙයුම් සාර්ථකව සිදුකිරීම සඳහා විශේෂඥ කුඩා යාත්‍රා සහාය ලබාදෙන බලඝණයකි.

SLN image

මැරීන් බලකාය

"මැරීන් බලකාය" ජලතරණ මෙහෙයුම් සහ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක රාජකාරී පිලිබඳ ප්‍රවීණතාවයක් සහිත, එවැනි ඕනෑම අභියෝගයක් ජයගැනීමට හැකි ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ප්‍රබල බලකායකි.

ටෙන්ඩර්

SLN image

දේශයේ ප්‍රථම ආරක්‍ෂක වළල්ල, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සැපයුම් කරුවකු වන්න

නාවික හමුදාවේ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා සම්පත් ප්‍රශස්ත අයුරින් යොදවමින් නාවික මෙහෙයුම් හා පරිපාලනමය කටයුතු තිරසාරව සිදු කරගෙන යාම සඳහා සැපයීම් ක්‍රියාවලිය ඉතා වැදගත්වේ.

අප හා එක්වන්න

අප හා එක්වන්න

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ ඔබගේ වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කරන්න.