සංවිධාන

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය

Card image cap
අතිගරු ජනාධිපති

ගොඨාභය රාජපක්ෂ

(ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති, ත්‍රිවිධ හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරී සහ ආරක්ෂක අමාත්‍ය)

Card image cap
ආරක්ෂක ලේකම්

මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික)
ජී.ඩී.එච්. කමල් ගුණරත්න
ඩබ්ඩබ්වී, ආර්ඩබ්පී, ආර්එස්පී,
යුඑස්පී, එන්ඩීසී, පීඑස්සී

Card image cap
නාවික හමුදාධිපති

වයිස් අද්මිරාල්
නිශාන්ත උළුගේතැන්න

ආර්එස්පී* ,වීඑස්වී, යුඑස්පී,එන්ඩීසී, පීඑස්සී

Card image cap
නියෝජ්‍ය මාණ්ඩළික ප්‍රධානී

රියර් අද්මිරාල්
එස්එම්ඩීකේ සමරවීර
ආර්එස්පී*, වීඑස්වී, යූඑස්පී, එන්ඩීසී

කළමනාකරණ මණ්ඩලය

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සෞඛ්‍ය සේවා

ශල්‍ය වෛද්‍ය රියර් අද්මිරාල් ජීඑස්ආර් ජයවර්ධන
වීඑස්වී, යූඑස්පී, එම්බීබීඑස් ‍(කොළඹ),පශ්චාත් ඩිප්ලෝමා පවුල් සෞඛ්‍ය විද්‍යාව, පශ්චාත් ඩිප්ලෝමා (ක්‍රීඩා වෛද්‍ය විද්‍යාව - කොළඹ)

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සැපයුම් හා සේවා

රියර් අද්මිරාල් එච්ඒයුඩී හෙට්ටිආරච්චි
වීඑස්වී, යුඑස්පී

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුද්ගල

රියර් අද්මිරාල් ඒයූසී ද සිල්වා
ආර්ඩබ්පී , ආර්එස්පී , යුඑස්පී, පීඑස්සී

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (අයවැය හා මුදල්)

රියර් අද්මිරාල් එම්එම්වීබී මැද්දේගොඩ
යුඑස්පී

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විදුලි හා විද්‍යුත් ඉංජිනේරු

රියර් අද්මිරාල් එස්වීජේඑන් සමරසිංහ
යුඑස්පී

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු

රියර් අද්මිරාල් (ඉ) කේඩබ්ඒආර්අයි රණසිංහ
යුඑස්පී, පීඑස්සී

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු

රියර් අද්මිරාල් (සීඉ) ඒඑස්කේ සේනාධීර
යුඑස්පී

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහෙයුම්

රියර් අද්මිරාල් වයිඑන් ජයරත්න
ආර්ඩබ්පී*, ආර්එස්පී, යුඑස්පී, එන්ඩීයු, පීඑස්සී

Card image cap
ආඥාපති ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව

රියර් අද්මිරාල් ඒයූසී ද සිල්වා
ආර්ඩබ්පී , ආර්එස්පී , යුඑස්පී, පීඑස්සී

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුහුණු

රියර් අද්මිරාල් ඒඒආර්කේ පෙරේරා
යුඑස්පී, පීඑස්සී

Card image cap
වැ/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සේවා

කොමදෝරු කේජේ කුලරත්න
ආර්එස්පී*, යුඑස්පී,පීඑස්සී,මමැරන්ටයිම්පෝල්, එම්එස්සී,(ඩීඑස්සී),ඩිප්ඉන්සීආර්,එම්එන්අයි

Card image cap
නාවික හමුදාධිපතිගේ නාවික සහයක

කොමදෝරු යුඑස් සෙනෙවිරත්න
ඩබ්ඩබ්වී, ආර්ඩබ්පී, ආර්එස්පී*, එන්ඩබ්සී,පීඑස්සී

විධාන භාර අඥාපතිවරුන්

Card image cap
ආඥාපති උතුරු නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් එස්එම්ඩීකේ සමරවීර
ආර්එස්පී*, වීඑස්වී, යූඑස්පී, එන්ඩීසී

Card image cap
ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් එස්ඒ වීරසිංහ
වීඑස්වී, යූඑස්පී, එන්ඩීසී

Card image cap
ආඥාපති නැගෙනහිර නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් යූඑස්ආර් පෙරේරා
ආර්එස්පී, යූඑස්පී, එන්ඩීයු, පීඑස්සී

Card image cap
ආඥාපති උතුරු මැද නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් ඩීඑම්එල්ඒ දිසානායක
යූඑස්පී, පීඑස්සී

Card image cap
ආඥාපති වයඔ නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් ඩීකේපී දසනායක
ආර්ඩබ්පී*, ආර්එස්පී*‍, යූඑස්පී,

Card image cap
ආඥාපති ගිණිකොන නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් එස් විජේසූරිය
ආර්එස්පී, යූඑස්ඵී, එන්ඩීසී

Card image cap
ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස

කොමදෝරු යූඑම්වීපී පෙරේරා
ආර්එස්පී*‍, යූඑස්පී, පීඑස්සී, මමැරන්ටයිම්පෝල්, එම්එස්සී(ඩීඑස්)එම්ජීටී, පීඩබ්ඕ