සංවිධානය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය

Card image cap
අතිගරු ජනාධිපති

ගොඨාභය රාජපක්ෂ

(ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති, ත්‍රිවිධ හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරී සහ ආරක්ෂක අමාත්‍ය)

Card image cap
ආරක්ෂක ලේකම්

ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික)
ජී.ඩී.එච්. කමල් ගුණරත්න
ඩබ්ඩබ්වී, ආර්ඩබ්පී, ආර්එස්පී,
යුඑස්පී, එන්ඩීසී, පීඑස්සී

Card image cap
නාවික හමුදාධිපති

වයිස් අද්මිරාල්
නිශාන්ත උළුගේතැන්න
ආර්එස්පී* ,වීඑස්වී, යුඑස්පී,එන්ඩීසී, පීඑස්සී

Card image cap
මාණ්ඩළික ප්‍රධානී

රියර් අද්මිරාල් යූඑස්ආර් පෙරේරා
ආර්එස්පී, යූඑස්පී, එන්ඩීයු, පීඑස්සී

Card image cap
නියෝජ්‍ය මාණ්ඩළික ප්‍රධානී

රියර් අද්මිරාල් ඩබ්ඩීඑම් සුදර්ශන
ආර්එස්පී, යූඑස්පී, එන්ඩීයු, පීඑස්සී

කළමනාකරණ මණ්ඩලය

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සැපයුම් හා සේවා , අයවැය හා මුදල්

රියර් අද්මිරාල් එච්ඒයුඩී හෙට්ටිආරච්චි
වීඑස්වී, යුඑස්පී

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු

රියර් අද්මිරාල් (ඉ) කේඩබ්ඒආර්අයි රණසිංහ
යුඑස්පී, පීඑස්සී

Card image cap
වැ/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහෙයුම්

රියර් අද්මිරාල් පීඑස් මහවිතාන
ආර්එස්පී, යුඑස්පී, එන්එස්ඩබ්සී, පීඑස්එන්

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුද්ගල

රියර් අද්මිරාල් ඒයූසී ද සිල්වා
ආර්ඩබ්පී , ආර්එස්පී , යුඑස්පී, පීඑස්සී

Card image cap
ආඥාපති ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව

රියර් අද්මිරාල් කේඒඑස් උත්පල
ආර්එස්පී* , යුඑස්පී

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පුහුණු

රියර් අද්මිරාල් කේජේ කුලරත්න
ආර්එස්පී*, යුඑස්පී,පීඑස්සී.

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පරිපාලනය

රියර් අද්මිරාල් ඩබිඑච්යුපි හේවගේ
ඩබ්ඩබ්වී, අර්ඩබ්පි*, අර්ඒස්පි*, යුඑස්පි, එන්ඩිසී, පිඑස්සී

Card image cap
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සේවා

රියර් අද්මිරාල් ඒඑම්ඒස් සේනවිරත්න
ආර්ඩබ්පී , ආර්එස්පී *, යුඑස්පී,

Card image cap
වැ/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සෞඛ්‍ය සේවා

වෛද්‍ය කොමදෝරු පිජේබි මාරබගේ
වයූඑස්පී, එම්බීබීඑස්

Card image cap
වැ/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විදුලි හා විද්‍යුත් ඉංජිනේරු

කොමදෝරු කේකේ බෝම්බුගලගේ
බිඑස්සි(ඩීඑස්)එම්ජිටි

Card image cap
වැ/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු

කොමදෝරු (සීඉ) එම්ජේආර්ආර් මැදගොඩ
යුඑස්පි, බීඑස්සී( ඩීසි )

Card image cap
නාවික හමුදාධිපතිගේ නාවික සහයක

කොමදෝරු යුඑස් සෙනෙවිරත්න
ඩබ්ඩබ්වී, ආර්ඩබ්පී, ආර්එස්පී*, එන්ඩබ්සී,පීඑස්සී

විධාන භාර අඥාපතිවරුන්

Card image cap
ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් ඩබ්ඩීඑම් සුදර්ශන
ආර්එස්පී, යූඑස්පී, එන්ඩීයු, පීඑස්සී

Card image cap
ආඥාපති නැගෙනහිර නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් වයිඑන් ජයරත්න
ආර්ඩබ්පී*, ආර්එස්පී, යුඑස්පී, එන්ඩීයු, පීඑස්සී

Card image cap
ආඥාපති වයඔ නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් එස් බී සේනාරත්න
ආර්එස්පී*‍, යූඑස්පී,

Card image cap
ආඥාපති උතුරු මැද නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් පීඩීඑස් ඩයස්
ආර්ඩබ්පී, ආර්එස්පී*, යූඑස්පී, එන්ඩබ්සී, පීඑස්සී

Card image cap
ආඥාපති ගිණිකොන නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් එච්ජේඒ ගමගේ
ආර්එස්පී, යූඑස්පී, එන්ඩීයු

Card image cap
ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස

රියර් අද්මිරාල් යූඑම්වීපී පෙරේරා
ආර්එස්පී*‍, යූඑස්පී, පීඑස්සී.

Card image cap
ආඥාපති උතුරු නාවික පෙදෙස

කොමදෝරු ජේපී ප්‍රේමරත්න
ආර්එස්පී*, පීඑස්සී