අප අමතන්න

තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7190000
         +94 11 2421151
මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7192141
ජ.දු.ක: +094 777864055
ෆැක්ස් : +94 11 7192140
අධ්‍යක්‍ෂ නාවික සුභසාධක
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7192512
ෆැක්ස් : +94 11 2395057
නැවිරුසවිය නාවික සුභසාධක අරමුදල
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7192566
ෆැක්ස් : +94 11 7192565
ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිළධාරී (බඳවා ගැනීම්)
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7195162
         +94 11 7195118
ටෙන්ඩර් විමසීම්
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7192327
         +94 11 7192320
ෆැක්ස් : +94 11 2321725
නාවික හමුදා රෝහල
නාවික හමුදා රෝහල් සංකීර්ණය
රාගම,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7170890
         +94 11 7196171
ෆැක්ස් : +94 11 2955750
සේවා වනිතා ඒකකය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7192661
ෆැක්ස් : +94 11 7192662

නාවික හමුදාධිපති

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 2466536 / +94 11 2466236
ෆැක්ස් : +94 11 2542530

මාණ්ඩළික ප්‍රධානී

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7192121
ෆැක්ස් : +94 11 2451429

නියෝජ්‍ය මාණ්ඩළික ප්‍රධානී

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 2326391
ෆැක්ස් : +94 11 2441454

නාවික ර‍ෝහල

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 2333702
ෆැක්ස් : +94 11 2431628

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7195211 / +94 11 2436950
ෆැක්ස් : +94 11 2436950

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පුහුණු

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7195411
ෆැක්ස් : +94 11 2335103

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පුද්ගල

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7195111 / +94 11 2446878
ෆැක්ස් : +94 11 2446878

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් විදුලි හා විද්‍යුත්

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7192411 / +94 2466730
ෆැක්ස් : +94 11 2441458

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් පරිපාලන

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 2333730
ෆැක්ස් : +94 11 2439398

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් මෙහෙයුම්

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7192151 / +94 11 7192211
ෆැක්ස් : +94 11 2441454

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් ඉංජිනේරු

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 2447464 / +94 11 7194211
ෆැක්ස් : +94 11 2441456

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් නීති

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 2438245
ෆැක්ස් : +94 11 2441068

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් මිළදී ගැනීම් සහ සේවා

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7192311 / +94 11 2334995
ෆැක්ස් : +94 11 2447679

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් සේවා

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 2323217
ෆැක්ස් : +94 11 2433896
Director General Services

අධ්‍යක්‍ෂ ‍ජෙනරාල් මුදල්

නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
කොළඹ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 2381753
ෆැක්ස් : +94 11 2396258

ආඥාපති නැගෙනහිර නාවික පෙදෙස

නැගෙනහිර නාවික විධානය,
නාවික තඨාකංගනය,
ත්‍රිකුණාමළය,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 26 2222456
ෆැක්ස් : +94 26 2220045

ආඥාපති උතුරු නාවික පෙදෙස

උතුර නාවික විධානය,
කන්කසන්තුරය,
යාපනය,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 26 7769111
ෆැක්ස් : +94 21 2222800

ආඥාපති බටහිර නාවික පෙදෙස

බටහිර නාවික විධානය,
කොළඹ වරාය,
කොළඹ 01,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 2382931
ෆැක්ස් : +94 11 2432929

ආඥාපති උතුරු මැද නාවික පෙදෙස

උතුරු මැදනාවික විධානය,
තලෛයිමන්නාරම,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 23 7508050
ෆැක්ස් : +94 23 2281039

ආඥාපති වයඹ නාවික පෙදෙස

වයඹ නාවික විධානයල
මොල්ලිකුලම ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 26 7764111
ෆැක්ස් : +94 26 7764140

ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස

දකුණු නාවික විධානය,
මාගාල්ල,
ගාල්ල ,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 91 2223130
ෆැක්ස් : +94 91 2239560

ආඥාපති ගිණිකොන නාවික පෙදෙස

ගිණිකොන නාවික විධානය,
පානම,
පොතුවිල්,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 7197111

ආඥාපති ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව

Volunteer නාවික හමුදා මූලස්ථානය,
වැලිසර,
ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක : +94 11 2952354
ෆැක්ස් : +94 11 2953837