ඉතිහාසය

  • 1 නාවික හමුදාවේ විකාශනය (ඉතිහාසය සැකෙවින්)
  • 2 යුද්ධය වන විට නාවික හමුදාව
  • 3 සාමයේදී නාවික හමුදාවේ කාර්යභාරය
  • 4 හැඩගැස්වීමේ අවධිය
  • 5 1956 සිට 1960 දක්වා
  • 6 1965 සිට 1970 දක්වා
  • 7 1971 සිට 1983 දක්වා
  • 8 1984....