எங்களை தொடர்பு கொள்ள

தகவல் மையம்
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு,
இலங்கை.
தொலைபேசி : +94 11 7190000
                             +94 11 2421151
ஊடக ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு,
இலங்கை.

தொலைபேசி : +94 11 7192141
மொபைல் :       +94 777864055
தொலைநகல் : +94 11 7192140
கடற்படை வைத்தியசாலை
கடற்படை வைத்தியசாலை வளாகம்,
ராகம,
இலங்கை.
தொலைநகல் : +94 11 2955750
சிரேஷ்ட பணியாளர் அதிகாரி (ஆட்சேர்ப்பு)
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு,
இலங்கை.

தொலைபேசி : +94 11 7195162
                             +94 11 7195118
கடற்படை நல இயக்குநர்
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு,
இலங்கை.
தொலைபேசி : +94 11 7192512
தொலைநகல் : +94 11 2395057
நவிருசவிய கடற்படை நல நிதியம்
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு,
இலங்கை.
தொலைபேசி : +94 11 7192566
தொலைநகல் : +94 11 7192565
டெண்டர் விசாரணைகள்
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு,
இலங்கை.
தொலைபேசி : +94 11 7192327
                             +94 11 7192320
தொலைநகல் : +94 11 2321725
சேவா வனிதா பிரிவு
கடற்படை தலைமையகம்,
கொழும்பு,
இலங்கை.
தொலைபேசி : +94 11 7192661
தொலைநகல் : +94 11 7192662
Commander of the Navy
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 2466536 / +94 11 2466236
Fax : +94 11 2542530
Chief of Staff
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 7192121
Fax : +94 11 2451429
Deputy Chief of Staff
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 2326391
Fax : +94 11 2441454
Naval General Health Services
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 2333702
Fax : +94 11 2431628
Director General Civil Engineering
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 7195211 / +94 11 2436950
Fax : +94 11 2436950
Director General Training
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 7195411
Fax : +94 11 2335103
Director General Personal
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 7195111 / +94 11 2446878
Fax : +94 11 2446878
Director General Electrical and Electronics
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 7192411 / +94 2466730
Fax : +94 11 2441458
Director General Administration
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 2333730
Fax : +94 11 2439398
Director General Operations
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 7192151 / +94 11 7192211
Fax : +94 11 2441454
Director General Engineering
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 2447464 / +94 11 7194211
Fax : +94 11 2441456
Director General Legal Services
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 2438245
Fax : +94 11 2441068
Director General Logistics
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 7192311 / +94 11 2334995
Fax : +94 11 2447679
Director General Services
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 2323217
Fax : +94 11 2433896
Director General Services
Director General (B&F)
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 2381753
Fax : +94 11 2396258
Commander Eastern Naval Area
Eastern Naval Command,
Naval Dockyard,
Trincomalee,
Sri Lanka.
Telephone : +94 26 2222456
Fax : +94 26 2220045
Commander Northern Naval Area
Northern Naval Command,
Port of Kankasanturai,
Jaffna,
Sri Lanka.
Telephone : +94 26 7769111
Fax : +94 21 2222800
Commander Western Naval Area
Western Naval Command,
Port of Colombo,
Colombo 01,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 2382931
Fax : +94 11 2432929
Commander North Central Naval Area
Naval Headquarters,
Colombo,
Sri Lanka.
Telephone : +94 23 2281038
Fax : +94 23 2281039
Commander North Western Naval Area
North Western Naval Command,
Mollikulam ,
Sri Lanka.
Telephone : +94 26 7764111
Fax : +94 26 7764140
Commander Southern Naval Area
Southern Naval Command,
Magalle,
Galle,
Sri Lanka.
Telephone : +94 91 2223130
Fax : +94 91 2239560
Commander South Eastern Naval Area
South Eastern Naval Command,
Panama,
Pothuvil,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 7197111
Commandant Volunteer Naval Force
Volunteer Naval Headquarters,
Welisara,
Sri Lanka.
Telephone : +94 11 2952354
Fax : +94 11 2953837