அமைப்பு

கடற்படைத் தளபதி
வைஸ் அட்மிரல் யுவிஎம்பி பெரேரா
ஆர்எஸ்பீ**, யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ, எம்எஸ்சீ(டீஎஸ்)எம்ஜீடி, பீடப்ஓ
தலைமை அதிகாரி
தலைமை அதிகாரி
ரியர் அட்மிரல் ஆர்ஏபீபீ ரத்ணாயக்க
ஆர்டப்பீ, ஆர்எஸ்பீ*,யூஎஸ்பீ, என்டீயு, பீஎஸ்சீ

மேலாண்மை வாரியம்

பணிப்பாளர் நாயகம் பொறியாளர் மற்றும் பதில் தலைமை அதிகாரி
ரியர் அட்மிரல் (பொ) கேடப்ஏஆர்ஐ ரணசிங்க
யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ
பணிப்பாளர் நாயகம் செயல்பாடுகள்
ரியர் அட்மிரல் எம்எச்எண் பீரிஸ்
ஆர்எஸ்பீ*,யூஎஸ்பீ, என்டீசீ, பீஎஸ்சீ , எம்டீஎஸ் , எம்எஸ்எஸ் இன் எஸ்டி , பீஎஸ்சீ (டீஎஸ்) ஈஎன்ஜி
பணிப்பாளர் நாயகம் மின் மற்றும் மின்னணு பொறியியல்
ரியர் அட்மிரல் டீடப்டப் லீலாரத்ன
வீஎஸ்வீ, யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ, எம்பீஏ, பீஎஸ்சீ (டீஎஸ்) ஈஈஎன்ஜி (ஹோன்ஸ்), சீஈஎன்ஜி (1)எப்ஐஈ(1) ஏஎம்ஐஈ (எஸ்எல்) எஈஎன்ஜீ
பணிப்பாளர் நாயகம் சேவைகள்
ரியர் அட்மிரல் பீஎன் விதாணகே
யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சி, பீஎஸ்சி (டீஎஸ்), எம்ஈசிஎச் ஈஎன்ஜி
பணிப்பாளர் நாயகம் சுகாதார சேவைகள்
ரியர் அட்மிரல் பிஜேபி மாரபே
யூஎஸ்பீ, எம்பீபீஎஸ்

பணிப்பாளர் நாயகம் சிவில் பொறியாளர்
ரியர் அட்மிரல் எச் எஸ் பாலசூரிய
யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சி (டீஎஸ்), சீஈஎன்ஜி (எஸ்எல்),எம்டீஈ (எஸ்எல்)
கொடி அதிகாரி கடற்படை வெளியீட்டு கட்டளை
ரியர் அட்மிரல் எம்.எச்.சி.ஜே.சில்வா
ஆர்எஸ்பீ*, யூஎஸ்பீ, என்எஸ்டப்சீ, பீஎஸ்சி
Commander Southern Naval Area
தன்னார்வ கடற்படைத் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் எட்எண் கேவாவிதாறண
WWV, RSP, USP, MPA (PIM-USJ), BSc (DS), JP (Whole Island)
பணிப்பாளர் நாயகம் நிர்வாகம்
ரியர் அட்மிரல் டப்எம்எ போவத்த
ஆர்எஸ்பீ*, யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சி, எம்பீஎ (பீஐஎம் - யூஎஸ் ஜே) பீஎஸ்சி (டீஎஸ்)
பணிப்பாளர் நாயகம் வழங்கள்
ரியர் அட்மிரல் ஆர்.ஆர்.களுபோவில
யூஎஸ்பீ, எம்பீஏ (எல்எம்) எல்எல்எம்சி, கியுபிஎஸ்ஓ, எம்ஜஎஸ்எம்எம், எம்ஜஎம் (எஸ்எல்)
Director General Budget & Finance
பணிப்பாளர் நாயகம் வரவு செலவு மற்றும் நிதி
ரியர் அட்மிரல் பீடப்டீஎம்எம்பீகே திஸாணாயக்க
யூஎஸ்பீ, எம்எஸ்சி (டீஎஸ்), எம்ஜீடீ,எல்எல்எம்சி,கியுபிஓ
பணிப்பாளர் நாயகம் நபர்கள்
ரியர் அட்மிரல் எச்ஆர்எஃஎம் திசேரா
ஆர்எஸ்பி********,யுஎஸ்பி ,என்டீசீ, பீஎஸ்சீ
பதில் பணிப்பாளர் நாயகம் கடற்படை காலாட்படை
கொமடோர் பீஏஎஸ்கே பிடிகட
ஆர்எஸ்பீ
கடற்படைத் தளபதியின் கடற்படை உதவியாளர்
கொமடோர் பீகே வர்ணகுலசூரிய
ஆர்எஸ்பீ*, யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சி, பீஎஸ்சீ(டீஎஸ்)
கடற்படைத் தளபதியின் செயலாளர் மற்றும் கடற்படையின் செயலாளர்
கேப்டன் டப்டப்ஆர்பீ விஜேகோன்

கடற்படை கட்டளை தளபதிகள்

கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் பீஏகேஎஸ்பீ பானகொட
ஆர்எஸ்பீ, யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ, எம்பீஏஇன்எச்ஆர்எம், டிப்இன்எச்ஆர்எம்,பீஎம்எஸ்,டிப்இன்எம்ஜிடி
மேற்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் டீஎஸ்கே பெரேரா
ஆர்எஸ்பீ, யூஎஸ்பீ, என்டீயு, பீஎஸ்சீ
வடக்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் ஏஏஏஆர் அபேசிங்க
ஆர்எஸ்பி**,யுஎஸ்பி ,பிஎஸ்சி,எம்எஸ்சி(டிஎஸ்), எம்ஜீடீ, பீஜி டிப் இன் ஐஆர் பீஎஸ்சீ (டீஎஸ்)
வட மத்திய கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் கேடிடிசி பெர்னாண்டோ
ஆர்எஸ்பீ, யூஎஸ்பீ,ஆர்சிடிஎஸ்
வடமேற்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் என் கே பி ஜெயசிங்க
ஆர்டப்பீ, ஆர்எஸ்பீ****,யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ
தெற்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் டப்டீசீயூ குமாரசிங்க
ஆர்எஸ்பீ*, யூஎஸ்பீ, என்டீசி, பீஎஸ்சி
தென்கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் எம்டிஎஸ் கறுணாகுங்க
RSP**, USP, psc, MDS, MSc (DS) Mgt, PG Dip in IR, BSc (DS) Mech Eng, Dip in D & WA, JP (Whole Island)