அமைப்பு

கடற்படைத் தளபதி
வைஸ் அட்மிரல் யுவிஎம்பி பெரேரா
ஆர்எஸ்பீ**, யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ, எம்எஸ்சீ(டீஎஸ்)எம்ஜீடி, பீடப்ஓ
தலைமை அதிகாரி
ரியர் அட்மிரல் கே.ஜே குலரத்ன
ஆர்எஸ்பீ*,யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ, எம்மெரிடைம்ஓஎல், எம்எஸ்சீ (டீஎன்ட்எஸ்எஸ்), டிப்இன்சீஆர்

மேலாண்மை வாரியம்

பணிப்பாளர் நாயகம் பொறியாளர்
ரியர் அட்மிரல் (பொ) கேடப்ஏஆர்ஐ ரணசிங்க
யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ,எம்பீஏ(எம்ஓடி), பீடெக்(மேர்ச்), எப்ஐஎம்ஏஆர்ஈஎஸ்டீ, ஃபிரினா, சிமார் இன்க், சி இன்க் (யூகே)சீஇன்க்.எப்ஐஈ (இந்தியா),சீஇன்க்.எப்ஐஈ (இலங்கை)
பதில் தலைமை அதிகாரி மற்றும் பணிப்பாளர் நாயகம் செயல்பாடுகள்
ரியர் அட்மிரல் ஆர்ஏபீபீ ரத்ணாயக்க
ஆர்டப்பீ, ஆர்எஸ்பீ*,யூஎஸ்பீ, என்டீயு, பீஎஸ்சீ
பணிப்பாளர் நாயகம் மின் மற்றும் மின்னணு பொறியியல்
ரியர் அட்மிரல் டீடப்டப் லீலாரத்ன
வீஎஸ்வீ, யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ, எம்பீஏ, பீஎஸ்சீ (டீஎஸ்) ஈஎன்ஜி (ஹோன்ஸ்), சீஈஎன்ஜி (1)எப்ஐஈ(1) ஏஎம்ஐஈ (எஸ்எல்) எஈஎன்ஜீ (ஈசிஎஸ்எல்)
Commander Southern Naval Area
தன்னார்வ கடற்படைத் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் டீஎஸ்கே பெரேரா
ஆர்எஸ்பீ, யூஎஸ்பீ, என்டீயு, பீஎஸ்சீ
பணிப்பாளர் நாயகம் வழங்கள்
ரியர் அட்மிரல் ஆர்ஏசீஎன் ரத்னாயக்க
யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ, எம்பீஏ(எல்எம்), பீஏ(டீஎஸ்), எல்எல்எம்சீ
பணிப்பாளர் நாயகம் பயிற்சி
ரியர் அட்மிரல் ஏஏஆர் அபேசிங்க
ஆர்எஸ்பி**,யுஎஸ்பி ,பிஎஸ்சி,எம்எஸ்சி(டிஎஸ்)
பணிப்பாளர் நாயகம் நபர்கள்
ரியர் அட்மிரல் கேடீடீசீ பிரனாந்து
ஆர்எஸ்பி,யுஎஸ்பி ,ஆர்சீடீஎஸ்,எம்எஸ்சி (டீஎஸ்) எம்ஜீடீ, ஏஎப்என்ஐ, ஜேபி (தீவு முழுவதும்)
பணிப்பாளர் நாயகம் நிர்வாகம்
ரியர் அட்மிரல் என் கே பி ஜெயசிங்க
ஆர்டப்பீ, ஆர்எஸ்பீ****,யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ, எம்டீஎஸ், எம்எஸ்சீ கடல்சார் விவகாரங்கள்,ஏஎஃப்என்ஐ
பணிப்பாளர் நாயகம் சேவைகள்
ரியர் அட்மிரல் பீஎன் விதாணகே
யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சி, பீஎஸ்சி (டீஎஸ்)
இயக்குநர் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
ரியர் அட்மிரல் பிஜேபி மாரபே
யூஎஸ்பீ, எம்பீபீஎஸ்

பணிப்பாளர் நாயகம் சிவில் பொறியாளர்
ரியர் அட்மிரல் எச் எஸ் பாலசூரிய
யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சி (டீஎஸ்), சீஈஎன்ஜி (எஸ்எல்),எம்டீஈ (எஸ்எல்)
கொடி அதிகாரி கடற்படை வெளியீட்டு கட்டளை
ரியர் அட்மிரல் எம்.எச்.சி.ஜே.சில்வா
ஆர்எஸ்பீ*, யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சி
Director General Budget & Finance
பதில் பணிப்பாளர் நாயகம் வரவு செலவு மற்றும் நிதி
ரியர் அட்மிரல் கேடிடிபிசி ஜயபால
USP, MBA (LM),BA (DS), LLMC, MISMM
கடற்படைத் தளபதியின் செயலாளர் மற்றும் கடற்படையின் செயலாளர்
கொமடோர் ஆர்.ஆர்.களுபோவில
யூஎஸ்பீ, எம்பீஏ, (எல்எம்) எல்எல்எம்சி, கியுபிஎஸ்ஓ, எம்ஜஎஸ்எம்எம், எம்ஜஎம் (எஸ்எல்)
கடற்படைத் தளபதியின் கடற்படை உதவியாளர்
கேப்டன் பீகே வர்ணகுலசூரிய
ஆர்எஸ்பீ*, யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சி, பீஎஸ்சீ(டீஎஸ்)
பணிப்பாளர் நாயகம் கடற்படை காலாட்படை
கொமடோர் எச்எஸ்கே திஸாணாயக்க

கடற்படை கட்டளை தளபதிகள்

வடக்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் டீஎம்ஏஏ தென்னகோன்
டப்டப்வீ, ஆர்எஸ்பீ*,என்டீயு,எம்எஸ்சீ (எம்எஸ் மற்றும் என்எஸ்எஸ்எஸ்) எம்ஐஎம் (எஸ்எல்) ஏடிஐடீஎஸ்எஸ்
கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் பிஎஸ் டி சில்வா
யூஎஸ்பீ, என்டீசீ, பீஎஸ்சீ, எம்எஸ்சி (டீஎஸ்) எம்ஜீடீ
மேற்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் டீஎஸ்கே பெரேரா
ஆர்எஸ்பீ, யூஎஸ்பீ, என்டீயு, பீஎஸ்சீ
வடமத்திய கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் பீஏகேஎஸ்பீ பானகொட
ஆர்எஸ்பீ, யூஎஸ்பீ, பீஎஸ்சீ, எம்பீஏஇன்எச்ஆர்எம், டிப்இன்எச்ஆர்எம்,பீஎம்எஸ்,டிப்இன்எம்ஜிடி
தெற்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் டப்டீசீயூ குமாரசிங்க
ஆர்எஸ்பீ*, யூஎஸ்பீ, என்டீசி, பீஎஸ்சி
தென் கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் கேஎம்ஜீஎன்சி நவரத்ன
ஆர்எஸ்பீ, யூஎஸ்பீ, என்டீயு, பீஎஸ்சி, எம்எஸ்சீ(எம்ஜீடி), எம்எஸ்சீ (எம்எஸ் மற்றும் என்எஸ்எஸ்எஸ்) எம்ஐஎம் (எஸ்எல்)
வடமேற்கு கடற்படை கட்டளையின் தளபதி
ரியர் அட்மிரல் எம்எச்என் பீரிஸ்,
ஆர்எஸ்பீ*, யூஎஸ்பீ, என்டீசி, பீஎஸ்சீ, எம்டீஎஸ், எம்எஸ்எஸ்இந் எஸ்டீ, பீஎஸ்சீ (டீஎஸ்), எம்ஈசிஎச் ஈஎன்ஜி