பொறுப்பு பிரதேசம்.

கடற்படை தலைமையகம்

கடற்படை தளபதி (C of N) கடற்படையின் செயல்பாட்டு மற்றும் நிர்வாக கட்டுப்பாடு தொடர்பான நடவடிக்கைகளை கொழும்பிலுள்ள கடற்படை தலைமையகத்திலிருந்து கொண்டு நடத்துவார். அவருக்கு உதவியாக கடற்படை பிரதானி, கடற்படையின் மேலாண்மை குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகங்கள் மற்றும் பணிப்பாளர் சபையின் பணிப்பாளர்கள் உதவியாக செயல்படுவார். கடற்படையில் ஏழு கட்டளை பிராந்தியங்களுண்டு, அவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு கொடி தர அதிகாரியின் பொறுப்பில் இயங்கும்..

கட்டளை பிராந்தியங்கள்

செயல்திறன் மிக்க கட்டளை மற்றும் நிர்வாக கட்டுப்பாடு போன்ற காரணங்கலுக்காக இலங்கையின் கடல் மற்றும் கரையோர பிரதேசங்கள் ஏழு கடற்படை பிராந்தியங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து கப்பல்கள், படகுகள் மற்றும் வாகங்களின் திறனான பராமரிப்பு மற்றும் கட்டளை பிரதேசங்கள் மற்றும் பிரிவுகளின் செயல்பாட்டு தயார் நிலை முனைவுகளை வேண்டி ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திட்கும் துறைமுகம்/தளம், பழுதுபார்க்கு மற்றும் பொருத்துதல் மையங்கள், தொடர்புமையங்கள், வழங்கல், சிவில் பொறியியல் மற்றும் மருத்துவ நிலையங்கள் இருப்பது அவசியம். இப் பிராந்தியங்களின் எல்லைகளின் வரையறை புவியியல் அமைப்புகள், கடல்சார் மற்றும் நிர்வாக மாவட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏழு நிர்வாக பிராந்தியங்கள்