දිවිදුන් විරුවන්

බල නැවි

ඒඑම්අයි චමින්ද

XS34373

නායක නැවි

එච්එම්ඩබ්ඒ ප්‍රේමලාල්

XS21837

නායක නැවි

කේඒසීපී කුමාර

EE17636

කමාන්ඩර්

එම්ඒකේ මනෝරත්න

NRX0660

සුළු නිළධාරි

ඩබ්එම්අයිකේ වර්ණසූරිය

EE23312

සුළු නිළධාරි

ආර්එන්ටී කුමාර

XS25533

නායක නැවි

පීඒ අසංක

XS27304

බල නැවි

ටිඑම්එස් නිශ්ශංක

XS34227

නායක නැවි

එම්ඡීබී අබේරත්න

XS33320

නායක නැවි

ඩීඑම්ඡීඑස්සී ප්‍රේමරත්න

LR34992

නායක නැවි

කේආර්පීආර්එන් සමරවිජය

XS29136

නායක නැවි

ඡීආර්එස්ටී ගම්ලත්

XC36357

Sub Lieutenant

එම්එම්එන්බී සමරකෝන්

NRX1763

නායක නැවි

එස්පීඑන් ප්‍රනාන්දු

XP37884

නායක නැවි

එම් ධනපාල

XP24412