චාරිත්‍රානුකූල සුදු ඇඳුම - අංක 01

පැළඳිය යුතු අවස්ථා
 • ගරු සම්මාන මුරයකදී

 • විධිමත් බැහැදැකීමකදී

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී

 • විධිමත් පිළිගැනීම, ඇමතීම, සහභාගී වීම, පැමිණීම / පිටත් වීම්

  • රාජ්‍ය නායකයා

  • අගමැතිවරුන්

  • පිළිගත් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින්

 • විධිමත් තත්ත්වය/ සේවා උත්සව/ කාර්යයන්

 • උත්තරීතර සහභාගී වීම / රාජකාරියේ මහාධිකරණය

 • යුධ අධිකරණය

 • උත්සව පෙළපාළි

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද පරිදි

Ceremonial White Dress No 1

චාරිත්‍රානුකූල සුදු ඇඳුම - අංක 02

පැළඳිය යුතු අවස්ථා
 • විධිමත් බැහැදැකීමකදී

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී

 • විධිමත් රාජ්‍ය / සේවා උත්සව/කාර්යයන්

 • රාජකාරී සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ / මහාධිකරණයට පැමිණීම

 • යුධ අධිකරණය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද පරිදි

Ceremonial White Dress No 2

රාජකාරී සුදු නිළ ඇඳුම - අංක 05

පැළඳිය යුතු අවස්ථා
 • දෛනික ඇඳුම් (දෛනික ඇණවුම් අනුව) වහලක් යට වැඩ කිරීම වඩාත් සුදුසුය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවන පරිදි දිවා කාලයේ විධිමත්/විධිමත් සේවා උත්සව/ කාර්යයන්

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද පරිදි රාජකාරි සඳහා උසාවිවලට පැමිණෙන විට

 • විධිමත් බැහැදැකීම්/ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී/ රපෝර්තු කිරීමකදී

 • දේශීය හෝ විදේශීය සංචාර

  • අනියම්

  • දෛනික ඇඳුම්

  • රාජකාරී සඳහා උසාවි පැමිණෙන විට

  • දහවල් පිළිගැනීම්

  • වාණිජ හා කාර්මික ස්ථාන නැරඹීම

  • සංචාර

Working Dress White Dress No 05

රාජකාරී සුදු නිළ ඇඳුම - අංක 05ඒ

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද විධිමත් නිල / සේවා උත්සව / කාර්යයන්

Working Dress White Dress No 5A

ක්‍රියාදාම වැඩ කරන ඇඳුම නිල් ඇඳුම - අංක 06

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • දිනපතා ඇඳීම (දෛනික ඇණවුම් අනුව) වඩාත් සුදුසු මුහුදේදී / ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි / තාක්ෂණික ආශ්‍රිත වැඩ

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන පරිදි

Action Working Dress Blue Dress No 6

ක්‍රීඩා ඇඳුම - අංක 09

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • උදෑසන ක්‍රීඩා, සවස ක්‍රීඩා සාදය, සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා ඉසව් සහ ශාරීරික යෝග්‍යතා පරික්ෂණ

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවන විට හැර ඉහත වෙනත් අවස්ථා

Sports Rig No 9

කැළෑ ඇඳුම - අංක 11

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • වෙඩි තැබීමේ පිළිවෙත්/පුහුණුවීම්/වැඩ කිරීමේ ඇඳුම/ රාජකාරි සහ විශේෂ සිදුවීම්, නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ

Dress Camouflage Dress No 11

චාරිත්‍රානුකූල සුදු ඇඳුම - අංක 01

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • ගරු සම්මාන මුරයකදී

 • විධිමත් බැහැදැකීමකදී

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී

 • විධිමත් පිළිගැනීම, ඇමතීම, සහභාගී වීම, පැමිණීම / පිටවීම

  • රාජ්‍ය නායකයා

  • අගමැතිවරු

  • පිළිගත් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින්

 • විධිමත් රාජ්‍ය / සේවා උත්සව / කාර්යයන්

 • රාජකාරී සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ / මහාධිකරණයට පැමිණීම

 • යුධ අධිකරණය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරින්ගේ උපදෙස් පරිදි උත්සව පෙළපාලි

 • ආරක්ෂක නිලධාරියා විදේශීය නාවික යුද නැව්වලට ගොඩ වන විට

Ceremonial White Dress No 1

චාරිත්‍රානුකූල සුදු ඇඳුම - අංක 02

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • විධිමත් බැහැදැකීමකදී

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී

 • විධිමත් රාජ්‍ය / සේවා උත්සව කාර්යයන්

 • රාජකාරී සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ / මහාධිකරණයට පැමිණීම

 • යුධ අධිකරණය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද පරිදි

Ceremonial White Dress No 2

රාජකාරී සුදු නිළ ඇඳුම - අංක 05

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • දිනපතා ඇඳුම් (දිනපතා ඇණවුම් අනුව) වහලක් යට වැඩ කිරීම වඩාත් සුදුසුය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවන පරිදි දිවා කාලයේ විධිමත් / අවිධිමත් සේවා උත්සව / කාර්යයන්

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද පරිදි රාජකාරි සඳහා උසාවිවලට පැමිණෙන විට

 • විධිමත් බැහැදැකීම්/ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී/ රපෝර්තු කිරීමකදී

 • දේශීය හෝ විදේශීය සංචාර

Working Dress White Dress No 5

රාජකාරී සුදු නිළ ඇඳුම - අංක 05ඒ

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද විධිමත් රාජ්‍ය / සේවා උත්සව / කාර්යයන්

Working Dress White Dress No 5A

ක්‍රියාදාම වැඩ කරන ඇඳුම නිල් ඇඳුම - අංක 06

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • දිනපතා ඇඳීම (දෛනික ඇණවුම් අනුව) වඩාත් සුදුසු වන්නේ මුහුදේ / ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි / තාක්ෂණික ආශ්‍රිත වැඩ

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරින්ගේ උපදෙස් පරිදි

Action Working Dress Blue Dress No 6

ක්‍රීඩා ඇඳුම - අංක 09

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • උදෑසන ක්‍රීඩා, සවස ක්‍රීඩා සාදය, සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා ඉසව් සහ ශාරීරික යෝග්‍යතා පරික්ෂණ

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවන විට හැර ඉහත වෙනත් අවස්ථා

Sports Rig No 9

මාතෘ ඇඳුම - අංක 10

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • ගර්භනී කාලය තුළ

Maternity Dress No 10

කැළෑ ඇඳුම - අංක 11

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • වෙඩි තැබීමේ පිළිවෙත්/ පුහුණුවීම්/ වැඩ කිරීමේ ඇඳුම/ රාජකාරි සහ විශේෂ සිදුවීම්, නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ

Dress Camouflage Dress No 11

චාරිත්‍රානුකූල සුදු සරඹ ඇණවුම් ඇඳුම - අංක 01

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරින්ගේ උපදෙස් පරිදි විධිමත් රාජ්‍ය / සේවා උත්සව / කාර්යය

 • ගෞරව / පෙළපාලි

Ceremonial White Dress No 1

චාරිත්‍රානුකූල සුදු ඇඳුම - අංක 02

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • විධිමත් බැහැදැකීමකදී

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී

 • විධිමත් රාජ්‍ය / සේවා උත්සව / කාර්යයන්

 • රාජකාරී සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ / මහාධිකරණයට පැමිණීම

 • යුධ අධිකරණය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන්ගේ උපදෙස් පරිදි

Ceremonial White Dress No 2

වැඩ කරන සුදු ඇඳුම - අංක 05

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • දෛනික ඇඳුම් (දෛනික ඇණවුම් අනුව) වහලක් යට වැඩ කිරීම වඩාත් සුදුසුය

 • දිවා කාලයේ විධිමත් / අවිධිමත් සේවා උත්සව නාවික හමුදිපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් නියම කර ඇති පරිදි රාජකාරි සඳහා උසාවියට ​​පැමිණෙන විට

 • විධිමත් බැහැදැකීම්/ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී/ රපෝර්තු කිරීමකදී

 • දේශීය හෝ විදේශීය සංචාර

Working Dress White Dress No 5

ක්‍රියාදාම වැඩ කරන නිල් ඇඳුම - අංක 06

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • දෛනික ඇඳුම් (දෛනික ඇණවුම් අනුව) වහලක් යට වැඩ කිරීම වඩාත් සුදුසුය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරින්ගේ උපදෙස් පරිදි

Action Working Dress Blue Dress No 6

ක්‍රීඩා ඇඳුම - අංක 09

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • උදෑසන ක්‍රීඩා, සවස ක්‍රීඩා සාදය, සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා ඉසව් සහ ශාරීරික යෝග්‍යතා පරික්ෂණ

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීහු විසින් මෙහෙයවන විට ඉහත හැර වෙනත් අවස්ථා

Sports Rig No 9

කැළෑ ඇඳුම - අංක 11

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • වෙඩි තැබීමේ පිළිවෙත්/පුහුණුවීම්/වැඩ කිරීමේ ඇඳුම/ රාජකාරි සහ විශේෂ සිදුවීම් නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ

Dress Camouflage Dress No 11

චාරිත්‍රානුකූල සුදු ඇඳුම - අංක 01

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • විධිමත් බැහැදැකීමකදී

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී

 • විධිමත් රාජ්‍ය / සේවා උත්සව / කාර්යයන්

 • රාජකාරී සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ / මහාධිකරණයට පැමිණීම

 • යුධ අධිකරණය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන්ගේ උපදෙස් පරිදි

Ceremonial White Dress No 1

වැඩ කරන සුදු ඇඳුම - අංක 05

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • දිනපතා ඇඳුම් (දිනපතා ඇණවුම් අනුව) වහලක් යට වැඩ කිරීම වඩාත් සුදුසුය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන පරිදි දිවා කාලයේ විධිමත් / අවිධිමත් සේවා උත්සව / කාර්යයන්

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරින්ගේ උපදෙස් පරිදි රාජකාරී සඳහා උසාවි පැමිණෙන විට

 • විධිමත් බැහැදැකීම්/ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී/ රපෝර්තු කිරීමකදී

 • දේශීය හෝ විදේශීය සංචාර

Working Dress White Dress No 5

ක්‍රියාදාම වැඩ කරන නිල් ඇඳුම - අංක 06

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • දෛනික ඇඳුම් (දෛනික ඇණවුම් අනුව) වඩාත් සුදුසු මුහුදේ / ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි / තාක්ෂණික ආශ්‍රිත වැඩ

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන පරිදි

Action Working Dress Blue Dress No 6

ක්‍රීඩා ඇඳුම - අංක 09

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • උදෑසන ක්‍රීඩා, සවස ක්‍රීඩා සාදය, සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා ඉසව් සහ ශාරීරික යෝග්‍යතා පරික්ෂණ

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීහු විසින් මෙහෙයවන විට ඉහත හැර වෙනත් අවස්ථා

Sports Rig No 9

මාතෘ ඇඳුම - අංක 10

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • ගර්භනී කාලය තුළ

Maternity Dress No 10

කැළෑ ඇඳුම - අංක 11

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • වෙඩි තැබීමේ පිළිවෙත්/පුහුණුවීම්/වැඩ කිරීමේ ඇඳුම/ රාජකාරි සහ විශේෂ සිදුවීම් නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ

Dress Camouflage Dress No 11

චාරිත්‍රානුකූල සුදු සරඹ ඇණවුම - ඇඳුම අංක 01

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරින්ගේ උපදෙස් පරිදි විධිමත් රාජ්‍ය / සේවා උත්සව / කාර්යය

 • ගෞරව / පෙළපාලි

Ceremonial White Drill Order Dress No 1

චාරිත්‍රානුකූල සුදු ඇඳුම - අංක 02

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • විධිමත් බැහැදැකීමදී

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී

 • විධිමත් රාජ්‍ය / සේවා උත්සව / කාර්යයන්

 • රාජකාරී සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ / මහාධිකරණයට පැමිණීම

 • යුධ අධිකරණය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද පරිදි

Ceremonial White Dress No 2

වැඩ කරන ඇඳුම සුදු - අංක 05

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • දෛනික ඇඳුම් (දෛනික ඇණවුම් අනුව) වහලක් යට වැඩ කිරීම වඩාත් සුදුසුය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවන පරිදි දිවා කාලයේ විධිමත් / අවිධිමත් සේවා උත්සව / කාර්යයන්

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද පරිදි රාජකාරි සඳහා උසාවිවලට පැමිණෙන විට

 • විධිමත් බැහැදැකීම්/ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී/ රපෝර්තු කිරීමකදී

 • දේශීය හෝ විදේශීය සංචාර

Working Dress White No 5

ක්‍රියාදාම වැඩ කරන ඇඳුම නිල් - අංක 06

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • දෛනික ඇඳුම් (දෛනික ඇණවුම් අනුව) මුහුදු සහ ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි / තාක්ෂණික ආශ්‍රිත වැඩ වලදී වඩාත් සුදුසුය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන පරිදි

Action Working Dress Blue No 6

ක්‍රීඩා ඇඳුම - අංක 09

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • උදෑසන ක්‍රීඩා, සවස ක්‍රීඩා සාදය, සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා ඉසව් සහ ශාරීරික යෝග්‍යතා පරික්ෂණ

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීහු විසින් මෙහෙයවන විට හැර ඉහත වෙනත් අවස්ථා

Sports Rig No 9

කැළෑ ඇඳුම - අංක 11

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • වෙඩි තැබීමේ පිළිවෙත්/පුහුණුවීම්/වැඩ කිරීමේ ඇඳුම/ රාජකාරි සහ විශේෂ සිදුවීම් නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ

Dress Camouflage Dress No 11

චාරිත්‍රානුකූල සුදු ඇඳුම - අංක 01

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • විධිමත් බැහැදැකීම්

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරින්ගේ අණ කිරිමකදී

 • විධිමත් රාජ්‍ය / සේවා උත්සව / කාර්යයන්

 • රාජකාරී සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ / මහාධිකරණයට පැමිණීම

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන්ගේ උපදෙස් පරිදි

Ceremonial White Dress No 1

වැඩ කරන ඇඳුම සුදු - ඇඳුම අංක 05

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • දිනපතා ඇඳුම් (දිනපතා ඇණවුම් අනුව) වහලක් යට වැඩ කිරීම වඩාත් සුදුසුය

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවන පරිදි දිවා කාලයේ විධිමත් / අවිධිමත් සේවා උත්සව / කාර්යයන්

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරින්ගේ උපදෙස් පරිදි රාජකාරී සඳහා උසාවි පැමිණෙන විට

 • විධිමත් බැහැදැකීම්/ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකුගේ අණ කිරීමකදී/ රපෝර්තු කිරීමකදී

 • දේශීය හෝ විදේශීය සංචාර

Working Dress White Dress No 5

ක්‍රියාදාම වැඩ කරන ඇඳුම නිල් - අංක 06

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි / තාක්‍ෂණික ආශ්‍රිත වැඩ සඳහා මුහුදේ දී දෛනික ඇඳුම්

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන පරිදි

Action Working Dress Blue Dress No 6

ක්‍රීඩා ඇඳුම - අංක 09

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • උදෑසන ක්‍රීඩා, සවස ක්‍රීඩා සාදය, සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා ඉසව් සහ ශාරීරික යෝග්‍යතා පරික්ෂණ

 • නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීහු විසින් මෙහෙයවන විට හැර ඉහත වෙනත් අවස්ථා

Sports Rig No 9

මාතෘ ඇඳුම - අංක 10

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • ගර්භනී කාලය තුළ

Maternity Dress No 10

කැළෑ ඇඳුම - අංක 11

ඇඳිය යුතු අවස්ථා
 • වෙඩි තැබීමේ පිළිවෙත්/පුහුණුවීම්/වැඩ කිරීමේ ඇඳුම/ රාජකාරි සහ විශේෂ සිදුවීම් නාවික හමුදාපති හෝ නිසි බලධාරීන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ

Dress Camouflage Dress No 11