வேகம் தாக்குதல் குண்டூசி
நீர்தளம் போர் தாலி
தொழில் நூட்பட தாலி
புகழ்தல் தாலி
சிழி ஓடு தாலி
குண்டு கற்றல் தாலி
பெரா குழு தாலி
சிசேட படகுகள் குழு தாலி
கடற்படை ஒழுக்க நெறி பாதுகாப்பு
Naval Gunnery Instructor Badge
Naval Drill Instructor Badge
Naval intelligent Badge
Naval Instructor Badge
Marine Badge