වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රා පළඳනාව
මුහුදු සංග්‍රාමික පළඳනාව
ශිල්පීය අංශයේ නාවිකයන්ගේ පළඳනාව
ප්‍රශංසාත්මක පළඳනාව
කිමිදුම් පළදනාව
බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය පළඳනාව
පැරෂුට් පළඳනාව
විශේෂ යාත්‍රා බලඝණ පළඳනාව
විනයාරක්ෂක අංශ පළඳනාව
නාවික අවි උපදේශක පළඳනාව
නාවික සරඔ උපදේශක පළඳනාව
නාවික බුද්ධි පළඳනාව
නාවික උපදේශක පළඳනාව
මැරීන් බලඝණ පළඳනාව